اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان دارای احساس غربت

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان غیر بومی سال اول دارای احساس غربت طراحی شده است.
روش: با استفاده از یک غربالگری اولیه، 228 دانشجوی سال اول دانشگاه، 2 هفته بعد از آغاز سال تحصیلی از طریق پرسشنامه احساس غربت ارزیابی شدند. از این تعداد 88 دانشجو بر اساس اکتساب نمره 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین، دچار احساس غربت تشخیص داده شدند که از بین آنها تعداد 40 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت شیوه‌های آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری قرار گرفت، در حالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی عاطفی و بهزیستی اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی‌دار وجود نداشت، اما آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در گروه آزمایش، نمرات بهزیستی روان‌شناختی، عاطفی و اجتماعی را به طور معنی‌داری افزایش داد.
نتیجه‌گیری: برنامه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری می‌تواند جزء برنامه‌های مداخلاتی در گروه‌های هدف و جمعیت عمومی مراکز مشاوره دانشگاه‌ها قرار گیرد تا از طریق افزایش بهزیستی روان‌شناختی عاطفی و اجتماعی دانشجویان، به افزایش بهره‌وری محیط آموزشی دانشگاه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management in Promotion Psychological, Emotional, and Social well-being of Homesick University Students

نویسندگان [English]

  • Nikzad Ghanbari
  • Mojtaba Habibi
  • Salva Shamsodini
چکیده [English]

Introduction: The aim of present study was to determine the effectiveness of cognitive- behavioral
stress management on promotion psychological, emotional and social well-being in non-native
freshman university students who affected by homesickness state.
Method: Eighty eight students were screened based on acquiring scores upper than mean (one
standard deviation higher than mean) among 228 non-native freshman, who found to be suffering
homesickness. Forty students were selected by simple random sampling assigned into the intervention
and control groups. With a pre-test and post-test control group design, subjects in the experimental
group, undergone 10 sessions of cognitive-behavioral stress management training both groups were
evaluated using well-being questionnaire in pre-test and post-test, data analyzed by MANCOVA.
Results: Findings showed that there were not significant differences between two groups in pre-test,
but cognitive-behavioral stress management training, significantly increases psychological, emotional
and social well-being scores in experimental group.
Conclusion: The cognitive behavioral stress management training, could be intervention program in
target groups and general population in university counseling centers, and with enhancing
psychological well-being of university students, increase education to productivity of
university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Homesickness
  • well-being
  • Cognitive-Behavioral Stress Management
  • University Students