بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، چاقی و اضافه وزن یکی از معضلاتی است که سلامت جمعیت بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله ایران را تهدید می‌کند. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که عوامل شناختی، به ویژه سوگیری توجه، نقشی مهمی در ناکامی کسانی که به منظور کاهش وزن، تحت رژیم درمانی قرار می‌گیرند، ایفا می‌کند. همچنین، نتایج پژوهش‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سبک خوردن افراد، عامل مهمی در پیش بینی میزان موفقیت آنها در رسیدن به هدف کاهش وزن است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل فوق در جامعه ایرانی است.
روش: در پژوهش حاضر رابطه بین سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و تعامل این دو در کسانی که تحت رژیم کاهش وزن بودند (34 نفر) و در افراد عادی (35 نفر) مورد بررسی قرار گرفت؛ این افراد واجد ملاک‌های پر اشتهایی روانی و بی‌اشتهایی روانی نبودند. برای سنجش سوگیری توجه از نسخه تطبیق یافته آزمون استروپ هیجانی و برای سنجش سبک خوردن غالب از پرسشنامه عادات خوردن داچ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از آن بود که سوگیری توجه خوراکی و نمایه توده بدنی در رژیم گیرندگان، بیش از افراد عادی است. همچنین، اغلب افرادی که رژیم غذایی داشتند، در مقیاس‌های خوردن بازداری شده و خوردن هیجانی نمرات بالاتری را نسبت به گروه غیر رژیم گیرندگان کسب کردند.
نتیجه‌گیری: رژیم گرفتن می‌تواند با افزایش سوگیری توجه و غلبه سبک خوردن بازداری شده و هیجانی همراه باشد. این عوامل در چارچوب نظریه انگیزشی می‌توانند شکست در رِژیم درمانی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Attentional Bias and Eating Styles in Dieters

نویسندگان [English]

  • Javad Salehi Fadardi
  • Masood Moghadaszadeh Bazaz
  • Seyed Amir Aminyazdi
  • Mohsen Nemati
چکیده [English]

Introduction: According to the World Health Organization’s (W.H.O) reports, obesity and overweight
are among the most health-threatening problems in many countries, including Iran. Evidence has
suggested attentional bias has an important role in dieters` failure. Also, results from previous studies
show that eating style is an important factor in predicting dieters` success. The purpose of this study
was investigating these factors in an Iranian sample.
Method: In the present study, food attentional bias (FAB), eating styles, and their interactions were
investigated in dieters (N=34) and non-dieters (N=35). The exclusion criteria were bulimia or anorexia
nervosa. FAB was assessed using a modified emotional Stroop paradigm. Dutch Eating Behavior
Questionnaire (DEBQ) was used to measure the participants’ dominant eating style.
Results: Results indicated that, in comparison with non-dieters, dieters show more FAB, and increases
in body mass index (BMI) were associated with increases in the participants’ FAB. The majority of
overweight and obese participants had emotional and restrained eating styles.
Conclusion: To increase their success rate, it seems that dieting programs should address the dieters’
dominant eating style and efforts need to be made to reduce their FAB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obesity
  • Overweight
  • Successful Dieting
  • Attentional Bias
  • Eating Style
  • Stroop