مقایسه نقش تبیینی کمال گرایی در ویژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کمال گرایی مرضی ارتباط نزدیکی با اختلالات خوردن و وسواسی جبری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تبیینی کمال گرایی در ویژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی بود.
روش: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود. نمونه‌ای به حجم 790 نفر از بین دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت کننده‌ها به پرسشنامه‌های بازنگری شده وسواسی جبری، نگرش‌های اختلال خوردن و کمال گرایی هیل پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نقش تبیینی کمال گرایی در ویژگی‌های وسواسی جبری بیشتر از نگرش‌های خوردن مرضی است. نتایج سهم بیشتر کمال گرایی ناسازگار را در پیش بینی ویژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی نشان داد. همچنین، کمال گرایی سازگار در هیچ یک از دو مورد نقش قابل ملاحظه‌ای نداشت.
نتیجه‌گیری: نقش بیشتر کمال گرایی در پیش بینی علائم وسواسی- جبری همسو با الگوی پدیدارشناسی آن می‌باشد. همچنین کاهش نقش تبیینی کمال گرایی در نگرش‌های خوردن مرضی احتمالاً به ماهیت ابزارهای سنجش کمال گرایی مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Explanatory Role of Perfectionism in Obsessive Compulsive Features and Pathological Eating Attitudes

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadzadeh
  • Mahmood Najafi
  • Akbar Rezaei
چکیده [English]

Introduction: Psychopathological perfectionism is often correlated with obsessive compulsive eating
disorders. The purpose of this study was to investigate the explanatory role of perfectionism in
obsessive compulsive features and pathological eating attitude.
Method: This study was a Correlational research. A group of 790 university studentsF using Stratified
random sampling methodF took part in this research. Participants answered to Obsessive Compulsive
Inventory- Revised, Eating Attitude Test, and the Perfectionism Inventory. Data were analyzed using
concurrent multiple regression analysis.
Results: The results showed that the explanatory role of perfectionism in obsessive-compulsive
features is more than pathological eating attitudes. It also showed the highest contribution of
maladaptive perfectionism in predicting obsessive compulsive features and pathological eating
attitude. Adaptive perfectionism had no significant role in either case.
Conclusion: Role of perfectionism in predicting symptoms of obsessive - compulsiveF is consistent
with its phenomenological feature. Decreasing explanatory role of perfectionism in pathological eating
attitudes possibly is related to the nature of perfectionism measurements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Perfectionism
  • Obsessive Compulsive Features
  • Eating Disorders
  • Pathological Eating