مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: طی دهه‌های اخیر نقصان کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از فرضیات سبب شناختی در طیف گسترده‌ای از اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و همتایان بهنجار آن‌ها بود.
روش: در یک مطالعه مقطعی، 46 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری با 46 فرد سالم به روش نمونه گیری در دسترس مورد مقایسه قرار گرفتند. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای بوده و از آزمون‌های رنگ- واژه استروپ، استروپ هیجانی، دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین و عملکرد مداوم برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها آزمون t استودنت به کار برده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در آزمون استروپ، گروه مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به طور معناداری واکنش کندتری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که دو گروه در زمان واکنش آزمون استروپ هیجانی به لحاظ آماری تفاوت معنادار دارند و نتایج بیانگر بیشتر بودن تعداد پاسخ‌های درست در گروه افراد سالم می‌باشد. در آزمون عملکرد مداوم، خطای ارتکاب در گروه مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به طور معناداری بیشتر از گروه مقایسه بود؛ اما دو گروه در زمان واکنش و خطای حذف مشابه بودند. در آزمون دسته بندی کارت‌های ویسکانسین، گروه مقایسه در خطای درجاماندگی و تعداد پاسخ‌های صحیح، عملکرد بهتری داشتند.
نتیجه‌گیری: اختلال وسواسی- جبری، می‌تواند به صورت نوعی کژکاری در کارکردهای اجرایی در نظر گرفته شود. یافته‌های مطالعه حاضر در زمینه نقصان توانایی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری در عملکردهای اجرایی همچون توجه و تصمیم گیری قابل بحث است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Executive Functions in Patients with Obsessive- Compulsive Disorder and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Vahid Nejati
  • Abbas Zabihzadeh
  • Gheisar Maleki
  • Maryam Safarzadeh
چکیده [English]

Introduction: In recent decades deficit in executive functions has been investigated as a one of the
etiological hypotheses in a wide range of anxiety disorders. The purpose of this study was comparing
executive functions in patients with obsessive–compulsive disorder (OCD) and matched healthy
individuals.
Method: In this cross–sectional study were evaluated 46 patients with obsessive-compulsive disorder
are compared with 46 healthy individual by means of convenient sampling. In this ex-post facto,
causal-comparative study, Stroop Color and Word Test, Emotional Stroop, Wisconsin card sorting test
(WCST) and continuous performance test (CPT) were used as the research tools. Data were analyzed
through Student’s t-test.
Results: Finding showed that reaction time significantly lower in OCD group. Furthermore, results
indicated statistically significant difference between two groups in Emotional Stroop test (P value and
results showed that correct response is more in healthy groups than patient). In continuous
performance test omission error in OCD more than healthy group but to groups was similar in
commission and reaction time. In WCST healthy group have better performance in preservation error
and correct response.
Conclusion: OCD could be considered as a dysfunction of executive functions. The results of this
study are discussed on deficits in ability of patients with obsessive-compulsive disorder in executive
functions such as attention and decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder
  • executive Functions