اثر آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر رایانه بر عملکرد اجرایی و نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی یک اختلال روان‌پزشکی است که در دوره کودکی ظاهر می‌شود و شایع‌ترین اختلال عصبی در دوران کودکی است. هدف پژوهش بررسی اثر آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر رایانه بر عملکرد اجرایی و نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.
روش: این مطالعه بر روی شش دانش آموز مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی (دو دانش آموز از هر زیر ریخت این اختلال) از شهر پل سفید انجام شد. برای سنجش نشانه‌های رفتاری این اختلال و بهره هوشی به ترتیب از پرسشنامه علائم مرضی کودک- 4 و آزمون ماتریس‌های پیشرونده‌ی رنگی ریون استفاده شد. برای اندازه گیری توجه پایدار از نرم افزار فارسی آزمون عملکرد پیوسته، برای اندازه گیری توانایی طرح ریزی از نرم افزار فارسی آزمون برج لندن و برای اندازه گیری نشانه‌های رفتاری از مقیاس سوانسون، نولان و پلهام- 4 استفاده شد. داده‌ها با روش مقایسه نرخ رفتار خط پایه با مرحله درمان و اندازه اثر کوهن تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر رایانه باعث افزایش توجه پایدار و طرح ریزی و کاهش نشانه‌های نارسایی توجه/ فزون کنشی در همه زیر ریخت‌ها شد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر رایانه می‌تواند نشانه این اختلال را کاهش و عملکرد اجرایی را افزایش دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر رایانه به عنوان روشی مکمل برای درمان این اختلال استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Executive Function Training on Executive Performance and Behavioral Symptoms of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Hasan Rostaman
  • Siavosh Talepasand
  • Morteza Nazifi
چکیده [English]

Introduction: Attention deficit/ hyperactivity disorder is a psychiatric disorder that appears in
childhood and is the most common neurological disorder in childhood. The aim of this research was to
investigate the effect of executive function (EF) training on executive performance and behavioral
symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder.
Method: This study performed on 6 students with ADHD (2 students per each ADHD subtypes) from
Pol Sefid town. CSI-4 scale and Raven’s colored progressive matrices were used to assess behavioral
symptoms of ADHD and IQ respectively. We used Persian software of CPT to assess sustained
attention, Persian software of Tower of London test (TOL) to assess planning and SNAP-IV scale to
assess behavioral symptoms of ADHD. The data were analyzed using a comparison between baseline
behavior rates and the behavior rates of treatment phase as well as the Cohen effect sizes.
Results: Results showed that computerized EF training led to increased Sustained attention and
planning and decreased symptoms of ADHD in all subjects of different ADHD subtypes.
Conclusion: This study showed that the use of computerized EF training can reduce ADHD symptoms
and improve EF functioning. Therefore, it is recommended to use computerized EF training as
complementary method to behavioral and pharmacological treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attention Deficit/Hhyperactivity Disorder
  • Computerized Executive Function Training