اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی- اجباری دارای سیری مزمن است که با تداوم و افزایش علائم، ابعاد مختلف سلامت روان را کاهش می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری اجرا شد.
روش: در یک طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با پیگیری با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل، از میان بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان و توانبخشی روان سبز، 20 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. در ابتدا، همه شرکت کنندگان پرسشنامه جمعیت شناختی را تکمیل و توسط مصاحبه بالینی ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط پرسشنامه سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 16 جلسه هفتگی تحت درمان شناختی- تحلیلی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک تحلیل واریانس آمیخته تحلیل گردید.
یافته‌ها: بعد از اجرای درمان شناختی- تحلیلی، بین گروه آزمایش و کنترل در بهبود سلامت روان و زیر مقیاس‌های آن در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: درمان شناختی- تحلیلی به شیوه گروهی راهبرد مؤثری برای بهبود سلامت روان مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری است. این یافته‌ها دارای دستاوردهای کاربردی برای مسیرهای پژوهش در آینده و نیز کار بالینی در این اختلال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Analytic Therapy on Mental Health of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Yosefi Azita
  • Issac Rahimian-Boogar
  • Ali Mohammad Rezaei
چکیده [English]

Introduction: Obsessive-compulsive disorder has a chronic course that accompanied with diminished mental health because of continuation and increased clinical symptoms. This study was performed with aim to examine the effectiveness of cognitive-analytic therapy on mental health in patients with obsessive-compulsive disorder.
Method: In two-group quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up, among patients who were attended to Ravan-Sabz Psychiatric Clinic, twenty patients with obsessive compulsive disorder selected by inconvenience sampling and randomly assigned to both experimental and control group. All participants initially completed the Socio-Demographic questionnaire and interviewed by Structured Clinical Interview. Then, they were evaluated by mental health questionnaires in three phases of pre-test, post-test and follow-up. Treatment group only received group cognitive-analytic therapy in 16 sessions (once weekly). Data were analyzed via mixed analysis of variance by SPSS software.
Results: After the implementation of cognitive-analytic therapy, there is statistically significant difference in promotion of mental health and related subscales between treatment group and control group in post-test and follow-up phases.
Conclusion: Group cognitive-analytic therapy is an effective therapy for mental health promotion in patients with obsessive compulsive disorder. These results have applied implications for future research lines and clinical practice in this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder
  • Mental Health
  • Cognitive Analytic Therapy