دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1392 (19) 
روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی