گزارش خبری: بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات چاپ شده در مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان در بازه زمانی 1388 تا 1391

نویسندگان

چکیده

مقدمه: انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی، به عنوان یکی از مجراهای ارتباط علمی میان پژوهگشران، به روند توسعه علم و فناوری در کشور ما سرعت بخشیده است. بررسی وضعیت مقالات منتشر شده در نشریات دارای درجه (علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی)، شمایی کلی از آثار انتشار یافته از پژوهشگران در مجلات را در اختیار مدیران نشریات و نیز خوانندگان آنها قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات در مجله علمی پژوهشی روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان در سال‌های 1388 تا 1391 صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر به شیوه علم سنجی و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزا اکسل (Excel) انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 128 مقاله در طی بازه زمانی انجام پژوهش، توسط 431 نویسنده در مجله روان‌شناسی بالینی نگارش یافته بود که در مجموع، تعداد 124 نفر زن (8/28 درصد) و 307 نفر مرد (2/71 درصد) بوده‌اند. میانگین تعداد نویسندگان در طی بازه زمانی انجام پژوهش، 35/3 بود. یافته‌ها نشان داد که متخصصان و پژوهشگران "دانشگاه اصفهان" در مجموع با انتشار 18 مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان به خود اختصاص داده‌اند. تنها 6 مقاله (7/4 درصد) از مجموع 128 مقاله منتشر شده در بازه زمانی انجام پژوهش، صرفاً دارای یک نویسنده بوده‌اند. میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات در مجله، 7/0 است.
نتیجه‌گیری: میزان همکاری گروهی بین تولید کنندگان مقاله در مجله در سطح بالایی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report: A Survey on Collaboration the Status of Authors in Producing Scientific Papers in Journal of Clinical Psychology During 2009-2012

نویسندگان [English]

  • Rahman Marefat
  • Maryam Saberi
  • Soheila Ganj-khanloo
چکیده [English]

Introduction: Publishing articles in scientific journals, as one of the channels of communication between the researchers, accelerate the development of human knowledge. The study of published articles in journals, give overall, an overview of published research papers in journals for journal directors and also gives their readers. This study aims to investigate collaboration of authors in the Journal of Clinical Psychology, during 2009 to 2012.
Method: This survey is a descriptive one with a statistical procedure. The method of research is Scientometrics and all data were analyzed by Excel software.
Results: Results showed that 128 articles during the period of study had been published, by 431 authors in the Journal of Clinical psychology. In total, 124 women) 28/8%) and 307 males (71/2 %) were the authors. Mean number of authors per article was 3.35. Isfahan University with 18 articles was most prolific among other research institutes and scientific Centers in Journal of Clinical Psychology. Only 6 articles has single author (4/7%). The results highlighted that the Collaboration Coefficient in the journal was 0.7.
Conclusion: Overall, author’s collaboration in Journal of Clinical Psychology is in high level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Journal of Clinical Psychology
  • Scientometrics
  • Collaboration Status
  • Authors Collaboration