دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1392 (20) 
5. تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2

صفحه 55-62

10.22075/jcp.2017.2145

شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ محمد مهدی آزادی


8. بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی