دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، دی 1392 (20) 
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

صفحه 85-97

10.22075/jcp.2017.2148

وحید خسروانی؛ فخرالسادات قریشی راد؛ رحیم یوسفی