بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیتی آیووا

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار، روایی و تحلیل عاملی پرسشنامه شخصیتی آیووا و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصیت در جامعه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.تعداد 500 نفر دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و تبریز شامل 263 دختر و 237 پسر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور بررسی روایی همزمان و افتراقی، پرسشنامه شخصیتی نئو به همراه پرسشنامه اصلی، توسط نمونه تکمیل شد و داده‌ها با استفاده از روش‌‌های آماری همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس، مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی به روش چرخش واریماکس نشانگر استخراج سه مؤلفه هیجان ‌پذیری مثبت، هیجان‌پذیری منفی و مقیدبودن بود، که در مجموع 03/58 واریانس را تبیین می‌کرد. ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمایی برای کل پرسشنامه 85/0 و برای عامل‌ها بین72/0 تا 87/0 بود. محاسبه ضرایب همبستگی بین مؤلفه‌های پرسشنامه شخصیتی آیووا و مقیاس نئو نشان داد که پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است. مقایسه نمرات دختران و پسران نشان داد که بین میانگین نمرات دختران و پسران در عامل‌های پرسشنامه شخصیتی آیووا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در مقیاس‌های پرخاشگری، واکنش به استرس، نزدیکی اجتماعی و جذب، تفاوت بین میانگین نمرات دختران و پسران معنادار است. در نهایت نتایج نشان‌دهنده‌ی همبستگی میان پرسشنامه شخصیتی آیووا و نئو بود.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان‌دهنده اعتبار و ویژگی‌های روانسنجی مطلوب برای پرسشنامه شخصیتی آیووا می‌باشد و در جامعه دانشجویان قابلیت کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Psychometric Properties of the Iowa Personality Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Vahid Khosravani
  • Fakhrosadat Ghoreishi-Raad
  • Rahim Yosefi
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the reliability, validity and factor analysis of the
Iowa Personality Questionnaire (IPQ) and its relationship with Big-Five Factors of personality
amongst the students of Azarbaijan Shahid Madani University as well as Tabriz University.
Method: The present study was a descriptive- correlational.500 students including 263 females and
237 males were randomly selected from Azarbaijan Shahid Madani University and Tabriz University.
Iowa personality questionnaire was administrated, and Neo-Five Factor Inventory (NEO-FFI)
questionnaire was completed by the samples. Data were analyzed using correlation, factor analysis,
and data variance analysis methods.
Results: Factor Analysis using principal component analysis with Varimax rotation identified three
factors positive emotionality, negative emotionality and constraint which could explain the%58.03 of
the variance. Test-retest reliability coefficient for total scores obtained 0.85 and for factors ranged
from 0.72 to 0.87. Concurrent validity of the scale was calculated according to correlation coefficients
between the score on the Iowa personality questionnaire and scales of Neo-five factor inventory.
Comparison of the male and female students showed that there was not a significant difference in
factors of Iowa personality questionnaire. However, there was a significant difference between the
male and female students in scales called aggression, harm avoidance, social closeness, and
Absorption. Finally, the results showed a good correlation between Iowa personality questionnaire and
Big-Five Factors of personality.
Conclusion: The results of this study supported the confirmatory factor structure, reliability and
validity of the Iowa personality questionnaire and its applicability to students' population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iowa Personality Questionnaire (IPQ)
  • Reliability
  • Validity
  • Big-Five Factors of Personality
  • factor analysis