اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی کوتاه مدت فعال‌سازی رفتاری بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب می باشد.
روش: در یک طرح شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون توأم با گروه کنترل، تعداد 27 نفر از دانشجویان مبتلا به افسردگی و اضطراب پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه درمان فعال سازی رفتاری (13 نفر؛ 8 نفر دختر و 5 نفر پسر) و یا کنترل (14 نفر؛ 8 نفر دختر و 6 نفر پسر) گماشته شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه درمان هفتگی فعال سازی رفتاری را دریافت داشت. تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس پاسخ نشخوارگونه را به عنوان ابزارهای پژوهش، درسه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه تکمیل‌کردند. داده‌ها به کمک روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون مانکووا نشان داد که درمان فعال‌سازی رفتاری اثر معنی‌داری بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری دارد. نتایج به دست آمده، در مرحله پیگیری 2 ماهه نیزحفظ شده بودند.
نتیجه‌گیری: درمان کوتاه مدت فعال سازی رفتاری در بهبود علایم افسردگی و اضطراب و نیز کاهش نشخوار فکری در دانشجویان تأثیر قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Behavioral Activation on Depression, Anxiety and Rumination in Patients with Depression and Anxiety

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zemestani 1
  • Iran Davoodi 2
  • Mahnaz Mehrabi-Zadeh Honarmand 2
  • Yadollah Zargar 2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of brief group behavioral
activation (BA) on depression, anxiety, and rumination in patients with depression and anxiety.
Method: In a pretest-posttest quasi-experimental design including a control group, 27 University
students with depression and anxiety subsequent to primary clinical assessment and obtaining study
requirements, selected and randomly assigned to either BA (n = 13 8 females and 5 males) or a waitlist
control group (n= 14 8 females and 6 males). The experimental group received 8-weekly BA
sessions. The Beck Depression Inventory (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Rumination
Response Scale (RRS) were used as the outcome measures. All subjects completed measures at
pretest, posttest and 2-months follow up periods. Data were analyzed with multivariate analysis of
covariance (MANCOVA).
Results: The results of MANCOVA test showed that BA has significant effect on reducing of
depression, anxiety symptoms, and rumination. Treatment gains remained over 2 month's follow-up
period.
Conclusion: Brief group BA has remarkable effects on improvement of depression and anxiety
symptoms and reduction of rumination in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Behavioral Activation
  • depression
  • Anxiety
  • rumination