تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و اختلال شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر اضطراب، افسردگی و اختلال شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش: جامعه آماری شامل همه بیماران مبتلا به ام اس در شهر بندرعباس بود. در یک طرح نیمه آزمایشی،54 شرکت‌کننده به صورت در دسترس از بیماران انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و گواه تقسیم شدند. ارزیابی روانی شامل مصاحبه با دو روانشناسی بالینی و تکمیل پرسشنامه‌های استرس، اضطراب و افسردگی و اختلال شناختی بود. شاخص‌های اضطراب، افسردگی و اختلال شناختی در سه مقطع قبل از جلسات مداخله، بعد از مداخله و دو ماه بعد از پایان جلسات مداخله گردآوری شدند. داده‌ها به کمک آماره‌های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دادند که شاخص‌های اضطراب و افسردگی پس از مداخله به شیوه شناختی- رفتاری و در دوره پیگیری به طور معناداری کاهش یافتند. به علاوه، عملکرد شناختی بیماران نیز پس از مداخله بهبود معناداری نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی مدیریت شناختی- رفتاری استرس بر کاهش اضطراب، افسردگی و اختلال شناختی در بیماران مولتیپل اسکلروز می‌باشد، لذا توجه جدی به درمان‌های روان‌شناختی در این بیماران مفید به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive – Behavioral Stress Management Training on Anxiety, Depression and Cognitive Disorder of Individuals with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Narjes Zamani
  • َAbbas Rahmati
  • Masoud Fazilatpoor
چکیده [English]

Introduction: The study aimed to examine the effect of cognitive–behavioral stress management
training on anxiety, depression and cognitive disorder of individuals with Multiple Sclerosis.
Method: The statistical society was all the patients with MS in Bandar Abbas city. In a semiexperimental
design and using convenience sampling, 54 participants were selected among those
patients and they were divided in two groups of intervention and control by random. Mental evaluation
includes a clinical interview by two clinical psychologist, completion of depression, anxiety, stress
(DASS) and cognitive impairment (MMSE) measures. Anxiety, depression and cognitive impairment
measures were completed at three stages prior to, six weeks later and two months after the intervening
sessions. Data were subjected to descriptive statistics and the analysis with a mixed ANOVA design.
Results: Findings showed significant decreases in the measures of depression and anxiety and in posttest
and follow up after cognitive-behavioral intervention. In addition, the cognitive performance of
patients showed significant improvement after intervention.
Conclusion: The results indicated the effectiveness of cognitive-behavioral stress management in
reducing anxiety, depression and cognitive impairments in Multiple Sclerosis patients therefore,
serious attention to psychological treatments for these patients appears to be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive–Behavioral Stress Management Training
  • Anxiety
  • depression
  • Cognitive Impairment
  • Multiple sclerosis