مقایسه اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد واحد اردبیل

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی حساب بود.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر آزمایشی با کارآزمایی بالینی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 بود(136نفر)، که از بین آنها 32 دانش آموز مبتلا به نارسایی در حساب به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته، آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی کی مت، مقیاس حافظه ی عددی وکسلر، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی شلو بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های آزمایش و گروه کنترل در حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی بعد از ارائه متغیر مستقل تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون بن فرونی جهت مقایسه میانگین ها نشان داد که آموزش کنش های اجرایی بر حافظه کاری، و بازی درمانی مبتنی بر توجه بر نگهداری توجه، به طور معناداری مؤثرتر است.
نتیجه‌گیری: بنابر یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که مداخله کنش های اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه، سبب بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی در حساب می شود و می توان از آنها به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر سود جست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparsion the Effectiveness of Executive Functionals and Play Therapy on Improving of Working Memory, Attention Care and Academic Achievement in Students with Math Learning Disorder

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Esmail Soleymani 2
  • Adel Zahed Babolan 2
  • َAbbas Abolghasemi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The main objective of this study was to comparsion the effectiveness of
executive functional and play therapy on the bases of attention on improving of working
memory, attention and academic achievement in students with math learning disorder.
Method: The research method of this study is a pilot study with clinical trial that pre-test and
post-test has done with control group. To attain this goal, target population includes students
all of fourth, fifth and sixth grade with math learning disability, specific learning disabilities
schools of Bilesavar in grade school year 92-1391(N=136), 32 students with math learning
disability in the population were selected by simple random sampling. Tools used in this
study include: Researcher made questionnaire, Raven's IQ test, Key- Matt math test, Shelve
math achievement test, Wechsler Numerical Memory Scale and continuous performance test.
Data were analyzed by MANCOVA test.
Results: The results showed a significant difference between experimental and control group in
working memory, attention, and achievement after the independent variable (001/0 M P). Also
Bonferony test results pro mean comparison showed influence more significantly more effective
executive functions Training on working memory and play therapy on attention care.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded executive function intervention and play
therapy, Improves working memory, attention, and academic achievement of students with disabilities
in math and they can be an effective intervention technique advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Executive Function
  • Play therapy
  • Academic Achievement
  • Math Learning Disability