مقایسه باورهای فراشناختی ودشواری درنظم‌جویی هیجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی باور‌های فراشناختی و دشواری در نظم جویی هیجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار بود.
روش: این پژوهش یک طرح علی- مقایسه‌ای بود که در آن 50 نفر از افراد وابسته به مواد با 50 فرد بهنجار که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند؛ مقایسه گردیدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه فراشناخت کارترایت – هاتون و ولزو پرسشنامه دشواری در نظم‌جویی هیجان گراتز و رومر را تکمیل نمودند و داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیری T هاتلینگ تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون نشان‌داد که میان باورهای فراشناختی و دشواری در نظم جویی هیجانی افراد وابسته به مواد و بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان‌داد که از زیر مقیاس‌های باورهای فراشناختی در زیر مقیاس باورهای مثبت درباره نگرانی و از زیر مقیاس های دشواری در نظم‌جویی هیجانی، در زیر مقیاس فقدان آگاهی هیجانی در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، آسیب نظارت فراشناختی و دشواری در نظم جویی هیجان می‌تواند یک عامل کلیدی در وابستگی به مواد باشد که برای فهم، پیشگیری و درمان آن مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Metacognitive Beliefs and Difficulty in Emotion Regulation between Substance Dependence and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Zahra إBabaei
  • Parvin Rafieenia
چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to compare metacognitive beliefs and difficulty in
emotion regulation between substance dependence and normal individuals.
Method: The design of this study was expos factor in which 50 substance dependence and 50 normal
individuals who were selected using accessible sampling method, were compared with each other.
Subjects completed Wells and Cartwright-Hatton metacognition Questionnaire and Gratz and Roemer
difficulties in emotion regulation Questionnaire. Data were analyzed using T Hotling methods.
Results: The result of this study indicated that there was significant difference between substance
dependent and normal individuals in total scores of metacognitive beliefs and emotion regulation
Conclusion: Based on the result, metacognitive beliefs and emotion regulation are key factors in
substance dependency and could be helpful in its understanding, prevention and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Metacognitive Beliefs
  • emotion regulation
  • Substance Dependence