ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران بود.
روش: تعداد 376 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به ابزارهای پژوهش (مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون‌ استفاده شد.
یافته‌ها: برای تعیین روایی سازه مقیاس احساس تنهایی (SLFS) از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس احساس تنهایی SLFS،‌ دو عامل تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی را اندازه گیری می‌کند. نتایج روایی همگرا نیز نشان داد که بین احساس تنهایی و افسرگی، اضطراب و استرس رابطه معنی داری وجود دارد. اعتبار مقیاس احساس تنهایی (SLFS) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 84/0، تنهایی عاطفی 82/0 و تنهایی اجتماعی 71/0 به دست آمد که همگی رضایت بخش می‌باشند.
نتیجه‌گیری: با توجه به سهولت اجرا، سهولت نمره گذاری، سهولت تعبیر و تفسیر، زمان اندک برای پاسخ گویی (3 تا 5 دقیقه)، قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی، عملی بودن، روایی و اعتبار مناسب، نتیجه گرفته می‌شود که مقیاس احساس تنهایی (SLFS) ابزار مناسبی برای اندازه گیری احساس تنهایی دانشجویان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Student Loneliness Feeling Scale (SLFS)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Rezaei
  • Maryam Safaei
  • Fatemeh Sadat Hashemi
چکیده [English]

Introduction: The aim of current study was to examine the psychometric properties of the Student Loneliness feeling Scale (SLFS).
Method: 376 students of Semnan University were selected by multistage cluster sampling method respond to instruments of study (Felling of Loneliness Scale, Asher et al, and Depression Anxiety Stress Scale, DASS). Factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient and Pearson correlation methods were used for Data analysis.
Results: Factor analysis and convergent validity methods were used to determine the construct validity of the student Loneliness Feeling Scale (SLFS). Results from factor analysis showed the student Loneliness Feeling Scale (SLFS) measure two factors of affective loneliness and social loneliness. Also, results from convergent validity indicated a significant relationship between feeling of loneliness and depression (0/41), anxiety (0/30), and stress (0/39) (p ≤ 0.01). Reliability of the student Loneliness Feeling Scale (SLFS) by Cronbach's alpha coefficient was 0/84 for scale, 0/82 for affective loneliness and 0/71 for social loneliness that all are satisfactory.
Conclusion: Considering ease of administration, scoring and interpretation, little time to answer (3-5 minutes), individual and group practicability, practicability, appropriate validity and reliability come to the conclusion that student Loneliness Feeling Scale (SLFS) is a practical instrument for measurement of student feeling of loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Feeling of Loneliness
  • Validity
  • Reliability
  • Psychometric Property