مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین

نویسندگان

چکیده

مقدمه: خانواده درمانگران و مشاوران ازدواج هر ساله با زوجین متعددی روبرو هستند که مشکل آنها خیانت است. در این پژوهش به بررسی مقایسه دو روش زوج‌درمانی برای بهبود روابط زوجین پس از افشای خیانت پرداخته شد.
روش: روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با پیگیری با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه‌ی تحقیق شامل کلیه‌ی زوجین درگیر با مسأله خیانت زناشویی همسر (مرد) مراجعه کننده به کلینیک‌های تخصصی مشاوره و روان‌شناختی شهر اصفهان در سال 1390 بوده است. از این جامعه 45 زوج به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه‌ی جایگزینی تصادفی در سه گروه زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر (15 زوج)، زوج‌درمانی هیجان ‌مدار (16 زوج) و گواه (14 زوج) گماشته شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی افسردگی بک و پرسشنامه استرس پس از سانحه استفاده شد. گروه زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان‌مدار هر کدام 8 جلسه زوج‌درمانی یک ساعته و هفته‌ای یکبار دریافت کردند و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغییری و آزمون تعقیبی T توکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین زوجین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته (افسردگی و علائم استرس پس از سانحه) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که دو رویکرد زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان‌مدار در کاهش افسردگی و علائم استرس پس از سانحه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند‌مدت اثر تقریباً یکسانی دارند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش در کل بیانگر آن است که زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان‌مدار می‌تواند مشکلات روان‌شناختی ناشی از ضربه‌ی خیانت همسر را کاهش دهد و استفاده از این دو رویکرد برای کار با زوجین درگیر با خیانت زناشویی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on Symptoms of Depression and Post-Traumatic Stress Symptoms Caused by Extra-Marital Relations in Couples

نویسندگان [English]

  • Javad Karimi
  • Mansoor Soudani
  • Mahnaz Mehrabi-Zadeh Honarmand
  • Abdolkazem Nisi
چکیده [English]

Introduction: Family therapists and marriage counselors each year confront with many couples that are faced with the problem of infidelity. This study was made to compare two methods of couple therapy for improving relationships after infidelity.
Method: A quasi-experimental study (pre-test, post-test, and follow-up) using two experimental groups and one control group. The samples include all couples involved in marital infidelity problem husband referred to specialized clinics and psychological counseling in Isfahan in 1390. To investigate research assumptions, 45 couples were selected through available sampling, and placed randomly in the Integrative Couple Therapy (15 couples), Emotionally Focused Couple Therapy (16 couples) and control group (14 couples). For data collection, Beck Depression Inventory and PTSD Symptoms Scale Self Report (PSS-SR) was applied. The experiment groups were exposed to 8 session's couple therapy, the control groups was not exposed to any intervention. Data were analyzed by analyses of multivariate analyses of variance-1 way (MANOVA-1 way) and post hoc test (T tukey).
Results: The results showed that between experimental and control groups in dependent variables (depression and post-traumatic stress symptoms), there are significant differences (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Integrative Couple Therapy
  • Emotionally Focused Couple therapy
  • Marital Infidelity
  • depression
  • Post-Traumatic Stress Symptoms