نشانگان شناختی/ توجّهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان: فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال‌های خلقی و اضطرابی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: میزان بالای همبودی میان اختلالات خلقی و اضطرابی می‌تواند به دلیل فرآیندهای فراتشخیصی مشترک باشد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش دو فرآیند فراتشخیصی نشانگان شناختی/ توجّهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان، در ایجاد و تدوام اختلال‌های خلقی و اضطرابی است.
روش: 89 بیمار (21 نفر مبتلا به افسردگی اساسی؛ 35 نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر؛ 33 نفر مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری) از بیمارستان‌های طالقانی و بقیه‌الله به‌ روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ وسیله‌ی مقیاس نشانگان شناختی/ توجّهی و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی گردیده و با گروه بهنجار (31 نفر) مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها، با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بون‌فرنی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی- اجباری و اختلال افسردگی اساسی در نشانگان شناختی/ توجّهی و راهبردهای ناسازگارانه نظم‌جویی شناختی هیجان (نشخوارفکری، ملامت خویش و فاجعه‌سازی)، نمرات بیشتری نسبت به افراد بهنجار کسب کردند. این تفاوت پس از در نظر گرفتن اختلال‌های همبود همچنان پابرجا ماند.
نتیجه‌گیری: نشانگان شناختی/ توجّهی و برخی از راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان (نشخوارفکری، فاجعه‌سازی و ملامت خویش) فرآیندهای فراتشخیصی بوده و می‌توانند در ایجاد و تداوم اختلال‌های اضطرابی و خلقی گوناگون نقش حیاتی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Attentional Syndrome (CAS) & Cognitive Emotion Regulation Strategies: Transdiagnostic Processes or Diagnostic based on Mood & Anxiety Disorders

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani
  • Jafar Hasani
چکیده [English]

Introduction: The high rate of comorbidity between Mood & Anxiety disorders can be because of common processes trandiagnostic. Therefore, the aim of the present study was to determine role of two processes [Cognitive Attentional Syndrome (CAS) & Cognitive Emotion Regulation Strategies (CERS)] in development and maintenance of Mood & Anxiety disorders.
Method: Eighty nine patients (MDD=21 GAD=35 OCD=33) were selected from Taleghani & Baghiyatalah hospital by available sampling and (N=31) were evaluated by CAS-1 & CERQ questionnaires and compare with normal group. Then, data analyzed by ANOVA, Multivariate covariance & Bonferroni tests.
Results: Results showed that patients with GAD , OCD & MDD obtained scores more than normal people in CAS & maladaptive Cognitive Emotion Regulation strategies (rumination, self-blaming, catastrophizing). This difference remained after considering comorbidity between these disorders.
Conclusion: CAS & some Cognitive Emotion Strategies (rumination, catastrophizing, self-blaming) are transdiagnostic processes and play critical role in development and maintenance in different mood & anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive Attentional Syndrome
  • cognitive emotion regulation strategies
  • Transdiagnostic Processes
  • Mood Disorders
  • Anxiety Disorders