سیستم های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سیستم‌های مغزی- رفتاری تأثیر زیادی بر شخصیت و رفتار انسان دارند. سیستم بازداری رفتاری با رفتارهای اجتناب و کناره‌گیری مرتبط است؛ در حالی که سیستم فعال ساز رفتاری با رفتار روی آورد در ارتباط می‌باشد. بیش فعالی و کم کنشی هر یک از این سیستم‌ها می‌تواند دامنه وسیعی از اختلالات را تبیین کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فعالیت سیستم‌های مغزی- رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر فراشناختی در بیماران مبتلا به وسواسی- اجباری انجام گرفت.
روش: در این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی بود، 80 بیمار مرد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز روان‌پزشکی 22 بهمن و ابن سینای شهر مشهد در شش ماهه اول سال 1391 انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های وسواسی- اجباری مادزلی، شخصیت گری ویلسون، باورهای فراشناخت- 30 سؤالی و راهبردهای کنترل فکر را تکمیل نمودند. داده‌های پژوهش از طریق روش همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: باور نیاز به کنترل افکار و راهبرد تنبیه خود، بیشترین همبستگی را با سیستم بازداری رفتاری داشتند. خودآگاهی شناختی، باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی و باورهای مربوط به کنترل ناپذیری و خطر؛ راهبردهای تنبیه خود و نگرانی؛ و سیستم بازداری رفتاری قوی‌ترین پیش‌بینی کننده‌های علائم وسواس بودند.
نتیجه‌گیری: بین باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و سیستم‌های مغزی- رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری ارتباط معناداری وجود دارد. آشنایی با سطوح فراشناختی و انتخاب راهبردهای کنترل فکر مناسب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، می‌تواند چارچوب ارتباط این اختلال را با سیستم‌های مغزی- رفتاری مشخص‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain Behavioral Systems, Metacognitive Beliefs, and Thought Control Strategies in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Hosein Shareh
  • Abdollatif Alimoradi
چکیده [English]

Introduction: Brain behavioral systems have major effect on personality and behavior. Behavioral Inhibitory (BIS) and Behavioral Activity (BAS) systems are related to avoidance and approach behavior, respectively. Hyperactivity and hypoactivity of these systems can lead to a broad domain of psychopathologies. This study was conducted to evaluate the relationships among brain behavioral systems, metacognitive beliefs, and thought control strategies in patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).
Method: In a correlational study that was conducted in 2011, convenience sampling was used for selecting 80 patients with OCD from two hospitals (22 Bahman and Ibn-e-Sina) in Mashhad, Iran. All subjects completed these questionnaires: Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ), Metacognition Questionnaire-30 (MCQ-30), Thought Control Questionnaire (TCQ), and Maudsely Obsessive Compulsive Inventory (MOCI). Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise multiple regression.
Results: There were significant relationships between need to control thoughts and self-punishment strategy with BIS (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder
  • Metacognition
  • Behavioral Inhibitory System
  • Behavioral Activity System
  • thought control strategies