روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مشکلات بین فردی مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران ایجاد می‌شوند. هر چه در حیطه روابط بین فردی مشکلات بیشتری تجربه کنیم، شانس زندگی بهتر، رضایت و سلامتی را از دست خواهیم داد. در این راستا پرسشنامه مشکلات بین فردی به منظور ارزیابی این دسته از مشکلات طرح ریزی شده است.
روش: هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی-32 سؤالی است. این مقیاس به منظور بررسی مشکلات بین فردی افراد بزرگسال طراحی شده است. حیطه اصلی مشکلات شامل مردم آمیزی، جرأت ورزی، پرخاشگری، حمایت گری، مشارکت، در نظر گرفتن دیگران، گشودگی و وابستگی می‌باشد. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 384 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تکمیل این مقیاس توسط گروه نمونه، محتوای مقیاس بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحلیل منجر به استخراج 6 عامل صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی شد. رابطه مثبت و معنادار بین مشکلات بین فردی و آلکسی تیمیا بیانگر روایی همگرای پرسشنامه مشکلات بین فردی است. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار به شیوه تنصیف نیز حاکی از اعتبار مطلوب این مقیاس بود.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که عوامل مؤثر بر روابط بین فردی ریشه در فرهنگ و محیط دارد، یافته‌های به دست آمده با ساختار فرهنگی و ویژگی‌های شخصیتی موجود در این ساختار به ویژه در جامعه زنان ایرانی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32)

نویسندگان [English]

  • Najmeh Fath
  • Parviz Azad Fallah
  • Seyed Kazem Rasool-zadeh Tabatabaei
  • Changiz Rahimi
چکیده [English]

Introduction: Interpersonal problems are difficulties that people experience in relation to others. Whatever we experience more problems in the area of interpersonal relations, the chance for better life will be lost. In this regard, the inventory of interpersonal problems (IIP-32) is designed to assess these Problems.
Method: The aim of this study was to investigate the validity and reliability of IIP-32. This scale designed to assess interpersonal problems in adult people. The main problems contain: sociability, assertiveness, aggression, supportiveness, involvement, caring, openness and dependency. Samples consist of 384 female students of Shiraz University that were selected by available sampling method. After completing this scale by the sample group, exploratory factor analysis of the IIP was used for construct validity.
Results: The results of this analysis led to extraction of 6 factors: Assertiveness and Sociability, Openness, Caring, Aggression, Supportiveness and Involvement and Dependency. The significant positive relationship between interpersonal problems and alexithymia indicated good convergent validity. Cronbach's alpha (0/82) and half-split coefficients (0/82) showed that the reliability of this scale is suitable.
Conclusion: Since the effective factors on interpersonal relationship are derived from culture and environment, the results are congruent with cultural structure and personal characteristics in this culture especially in Iranian women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Assertiveness and Sociability
  • Openness
  • Caring
  • aggression
  • Supportiveness and Involvement
  • Dependency