اثربخشی ترکیب آموزش مدیریت استرس و معنویت درمانی بر فشارخون، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون بالا

نویسندگان

چکیده

مقدمه: فشار خون بالا یکی از بیماری های مزمنی است که به علت تأثیر بر سایر اختلالات و افزایش مرگ و میر در زندگی بشر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر آموزش مدیریت استرس و معنویت درمانی بر فشارخون، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون بالا بود.
روش: طرح پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به فشار خون بالای تحت پوشش مراکز بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. نمونه آماری شامل 30 نفر بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای انتخاب افراد از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد.کلیه افراد، دارای اضطراب بالا و کیفیت زندگی پایین بودند.برای سنجش اضطراب، کیفیت زندگی و فشارخون، به ترتیب از پرسشنامه های اضطراب، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و دستگاه فشارسنج عقربه ای استفاده شد. افراد در گروه آزمایشی علاوه بر درمان دارویی، ترکیب آموزش مدیریت استرس با معنویت درمانی را نیز دریافت کردند اما افراد گروه کنترل تنها درمان دارویی را دریافت نمودند. فشارخون، اضطراب و کیفیت زندگی افراد قبل و بعد از آموزش، اندازه گیری و ثبت شد.
یافته‌ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مدیریت استرس همراه با معنویت درمانی، در پس آزمون باعث کاهش نمرات اضطراب، فشار خون سیستولیک و افزایش کیفیت زندگی بیماران شده است؛ اما تأثیر معناداری بر فشار خون دیاستولیک نداشته است.
نتیجه‌گیری: اعمال مدیریت استرس به همراه معنویت درمانی می تواند به منزله یک روش مداخله ای مفید در بهبود اضطراب،کیفیت زندگی و فشارخون بیماران مبتلا به فشارخون بالا به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mixed Therapy of Stress Management Training and Spiritual Therapy on Level of Blood Pressure, Anxiety and Quality of Life of High Blood Pressure Patients

نویسندگان [English]

  • M Kalhornia-Golkar
  • Sh Banijamali
  • H Bahrami
  • H.R Hatami
  • H Ahadi
چکیده [English]

Introduction: High blood pressure is one of chronic diseases that has much considered because of efficacy on other disorders and increase of mortality in life of human.The purpose of this study was evaluating of efficacy of mixed therapy of stress management training with spiritual therapy on blood pressure, anxiety and quality of life in patients with high blood pressure.
Method: This study research design was quasi-experimental and the plan was pre-test post-test with control group. The study population consisted all of patients with high blood pressure of Kermanshah Health Therapeutic centers. The statistical sample included 30 cases that located by two groups of experimental and control randomly. To select cases, available sampling manner used. All of samples had high anxiety and low quality of life. To assess anxiety, quality of life and blood pressure used Cattle’s Anxiety scale, World Health Organization Quality of Life and manometer respective. Experimental group received mixed of 8 educating session stress management training with spiritual therapy in addition to pharmaceutical Therapy but control group continued pharmaceutical Therapy. Anxiety, quality of life, systolic and diastolic blood pressure recorded before and after training.
Results: The data analyzed by MANCOVA and ANCOVA showed that stress management training with spiritual therapy reduced systolic blood pressure, anxiety and increased quality of life but it didn’t efficacy on diastolic blood pressure of patients with high blood pressure significantly.
Conclusion: Based on research findings, stress management training with spiritual therapy as a useful method of improvement of anxiety, quality of life and blood pressure in patients with high blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Management Training
  • Spiritual Therapy
  • Blood Pressure
  • Anxiety
  • Quality of life