اثربخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی آموزش تن آرامی کاربردی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر ابعاد حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.
روش: با استفاده از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری، 60 زن مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. آزمودنیها به پرسشنامه های اختلال اضطراب فراگیر و حساسیت اضطرابی پاسخ دادند. آزمودنیهای گروههای آزمایش به مدت 16 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. در پایان آموزش و سه ماه بعد، آزمودنیها مجدداً به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش کاهش در زیر مقیاس های ترس از واکنش اضطرابی و ترس از عدم کنترل شناختی(در تن آرامی کاربردی و درمان شناختی رفتاری) و ترس از علائم قلبی-عروقی و تنفسی(فقط درتن آرامی کاربردی) بعد از روان درمانی ها در مرحله پس آزمون و پیگیری را نشان داد. همچنین یافته ها نشان داد که روان درمانی ها در زیر مقیاس ترس از واکنش اضطرابی، بالاترین ضریب تاثیر را داشتند.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که حساسیت اضطرابی عامل شخصیتی مهمی است که به واسطه آموزش تغییر می کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تغییر در حساسیت اضطرابی به دنبال آموزش تن آرامی کاربردی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Applied Relaxation Training Based on Mindfulness and Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety Sensitivity of Women with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • M Narimani
  • S Taklavi
  • A Abolghasemi
  • N Mikaili
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the effectiveness of Applied Relaxation Training based on Mindfulness and Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety Sensitivity of women with Generalized Anxiety Disorder.
Method: The participants were 60 women who were suffering from generalized anxiety disorder. They were placed in experimental and control groups following the experimental design of pre-test and post-test with a control group. The participants of groups responded to Generalized Anxiety Disorder Questionnaire—IV and GAD-7 and anxiety sensitivity Inventory. The experimental groups received the training for 16 sessions. At the end of treatment period and three month after that, the participants of groups again responded to Questionnaires. To analyze research data, Mixed Repeated Measures were used.
Results: The results showed that decrease in Fear of Publicly Observable Anxiety Reaction and Fear of Cognitive Discontrol (AR and CBT), Fear of Cardiovascular Symptom and Fear of Respiratory (only AR) subscales were observed after psychotherapies in post-test and follow up phase. Also finding showed psychotherapies in fear of publicly observable anxiety reaction had highest partial eta squared.
Conclusion: These results provide strong evidence for changes in anxiety sensitivity during CBT and AR influence in generalized anxiety disorder symptoms. Overall the results of research showed anxiety sensitivity is as an important factor of personality that changes with training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Relaxation Training based on Mindfulness
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Anxiety Sensitivity