ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کننده مواد

نویسندگان

چکیده

مقدمه: فرایندهای زیستی و روانشناختی زیادی می تواند در سوء مصرف مواد می‌تواند اثر گذار باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فر اشناختی با واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کنندگان مواد بود.
روش: آزمودنی های پژوهش شامل 100 نفر بودند که از میان سوء مصرف کنندگان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان اردبیل، از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مهارتهای ذهن آگاهی، فراشناخت و شاخص واکنش پذیری بین فردی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مهارتهای ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با واکنش پذیری بین فردی رابطه معنی داری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که باورهای مثبت در مورد نگرانی ، خودآگاهی شناختی و باورهای منفی در مورد مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر پیش بینی کننده های واکنش پذیری بین فردی سوءمصرف کنندگان مواد هستند. از میان مؤلفه های ذهن آگاهی، مشاهده کردن و پذیرش بدون قضاوت، از قوی ترین پیش بینی کننده های واکنش پذیری بین فردی سوءمصرف کنندگان مواد می باشند.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که باورهای فراشناختی و مهارتهای ذهن آگاهی، نقش متوسطی در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی سوء مصرف کنندگان مواد دارند؛ این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی روانی سوء مصرف مواد دارد؛ بر این اساس، متخصصان بالینی بایستی از راهبردهای فراشناختی و مهارتهای ذهن آگاهی برای مقابله با سوء مصرف مواد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Mindfulness Skills and Metacognitive Beliefs with Interpersonal Reactivity of Substance Abusers

نویسندگان [English]

  • K Aloliloah-Gh
  • A Abolghasemi
  • A Zahed
چکیده [English]

Introduction: Many biological and psychological processes could be effective in drug abuse. The aim of the present research was to determine the relationship of mindfulness skills and metacognitive beliefs with interpersonal reactivity of substance abusers.
Method: The research sample consisted of 100 who were selected from among the substance abuser that referred to clinical of addiction withdrawal through the available sampling method in the Ardabil city. To collect the data, Kentucky Inventory of Mindfulness, Meta-cognition Questionnaire and Interpersonal Reactivity Index were used.
Results: The results showed that mindfulness skills(r =-0.42) and metacognitive beliefs (r =-0.34) are related to interpersonal reactivity in substance abusers. The results of multiple regression showed positive beliefs about worry (B=- 0/346), cognitive self-consciousness (B=- 0/353), and negative beliefs about the uncontrollability of thoughts (B=- 0/301) found to be predictors for interpersonal reactivity in substance abusers. Between mindfulness skills subscales observation (B= 0/403) and accept without judgment (B= 0/346), were found to be the best predictors for interpersonal reactivity.
Conclusion: The findings of this study showed that the role of metacognitive beliefs and mindfulness skills predicted moderate reactivity to interpersonal reactivity in substance abusers. On based of this, clinicians must be use for coping with substance abuse of metacognition beliefs and mindfulness skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substance Abuse
  • Mindfulness Skills
  • Metacognition Beliefs
  • Interpersonal Reactivity