ساخت و اعتباریابی مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش خودیابی بر اساس نظریه ‌های مختلف شخصیت در دانشجویان دانشگاه سمنان بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور تعداد 350 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به ابزارهای محقق‌ساخته خودیابی، عزت نفس روزنبرگ، افسردگی و اضطراب بک پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس محقق ساخته خودیابی چهار عامل خودآگاهی، مجذوبیت، استعلا و رشد شخصی را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خودیابی با عزت‌نفس ، اضطراب و افسردگی رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن اعتبار مقیاس خودیابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0 و هر کدام از خرده مقیاس‌ها شامل خودآگاهی 89/0، مجذوبیت 89/0، استعلا 84/0 و رشد شخصی 88/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که مقیاس SDS در جامعه دانشجویان از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روانشناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation to Self-Discovery Scale (SDS) Based on Different Theories of Personality in Students

نویسندگان [English]

  • A Akbari-Balootbangan,
  • A.M Rezaei,
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to construction and validation of a scale to measure self-discovery based on different theories of personality in the students of Semnan College.
Method: The present study was descriptive and of correlation studies' type. For this purpose, 350 students were selected by multi-stage cluster sampling method & answered researcher-made instruments of self-discovery scale (SDS), Rosenberg Self-esteem, & Beck depression and anxiety. Factor analysis method, Cranach’s alpha coefficient and The Pearson correlation was used to analyze the data.
Results: The factor analysis results showed that the researcher- made scale (SDS) measures four factors including self-consciousness, attraction, Personal Growth and the transcendence. Also Pearson correlation results showed that the self-discovery has meaningful relationship with self-esteem (r=0.317 & p≤.01), anxiety (r=-0.266 & p≤.01) and depression (r=-0.380 & p≤.01). Furthermore, self-discovery scale validity obtained 0.89 by Cranach’s alpha coefficient for the total scale, and each of the subscales, including self-consciousness, 0.89, attraction, 0.89, Personal Growth, 0.88 and transcendence, 0.84.
Conclusion: The research Findings show that SDS has acceptable psychometrics properties in the student universe and can be used as reliable and valid instrument in psychological researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Discovery Scale (SDS)
  • Structure
  • Validity
  • Reliability
  • factor analysis