تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی مقیاس چندبُعدی کنش وری نوجوان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در مطالعات آسیب‌شناسی روانی تحولی در دوره نوجوانی، تمرکز بر کنش‌وری روزانه نوجوان از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عدم دسترسی به ابزاری غیرسودار، روا و پایا و همچنین آسان برای اجرا به منظور اندازه‌گیری کنش‌وری روزانه نوجوان، مطالعه حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس چندبُعدی کنش‌وری نوجوان انجام شد.
روش: 479 نوجوان (234 پسر و 245 دختر) که با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند به نسخه فارسی مقیاس چندبُعدی کنش-وری نوجوان پاسخ دادند. به منظور آزمون ساختار عاملی مقیاس چندبُعدی کنش‌وری نوجوان از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در نمونه نوجوانان ایرانی، ساختار سه عاملی مفروضِ مقیاس چند بُعدی کنش وری نوجوان، شامل کنش‌وری عمومی، کنش‌وری مربوط به خانواده و کنش‌وری مربوط به همسالان با داده‌ها برازش خوبی داشت. همچنین، همسانی درونی سه زیرمقیاس پرسشنامه چندبُعدی کنش‌وری نوجوان خوب بود.
نتیجه‌گیری: در مجموع، یافته‌های مطالعه حاضر درباره ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بُعدی کنش وری نوجوان نشان می‌دهد که نسخه فارسی مقیاس چندبُعدی کنش‌وری نوجوان، برای گستره وسیعی از کاربردهای تحقیقاتی آتی بویژه وقتی یک شاخص چندبُعدی و غیرسودار درباره کنش‌وری بهنجار نوجوان ایرانی نیاز است، مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Confirmatory Factor Analysis of Persian Version of the Multidimensional Adolescent Functioning Scale

نویسندگان [English]

  • S Taheri
  • O Shokri
  • A Goodarzi
چکیده [English]

Introduction: Everyday functioning is an important outcome for studies of the developmental psychopathology of adolescence. An unbiased, well-validated, and easy-to-use instrument to specifically assess normal adolescent functioning is not yet available. The main purpose of the present study was to investigate factorial structure of Farsi version of the Multidimensional Adolescent Functioning Scale.
Method: 479 adolescences (234 boys and 245 girls), who were selected through multistage sampling, completed the Multidimensional Adolescent Functioning Scale. The confirmatory factor analysis method was used to compute the MAFS factorial validity.
Results: The results of confirmatory factor analysis showed that the hypothesized 3-factor structure consisted on general functioning, family related functioning and peer related functioning fits well to the MAFS data. Internal consistency for the MAFS scales was good.
Conclusion: In conclusion, the MAFS is instrument with good psychometric properties, which could be suitable for a broad range of future research application, especially when a multidimensional and unbiased indication of normal adolescent functioning is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Adolescent Functioning Scale (MAFS)
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Factorial structure
  • Construct validity
  • Psychometric Analysis