اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.
روش: در چارچوب یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل،40 دانش آموز دختر با دامنه‌ی سنی 17- 15 از طریق نمونه گیری مرحله ای با مقیاس درجه بندی SNAP-IV و پرسشنامه شخصیت مرزی (BPI) و سپس بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (4 گروه 10 نفره) قرار داده شدند. ابزار های اندازه گیری بازداری، آزمون استروپ و برو نرو بودند. برای گروه های آزمایش پیش و پس از 12 جلسه، آموزش نظم جویی هیجان انجام شد و گروه های کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند
یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون تعقیبی نشان داد که پس از آموزش الگوی گروس بین تمامی گروه ها از نظر میانگین زمان واکنش و نمره تداخل تفاوت معناداری مشاهده می شود؛ همچنین میانگین زمان واکنش گروه آزمایش اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی نسبت به گروه آزمایش نشانگان اختلال شخصیت مرزی و میانگین نمره تداخل گروه آزمایش نشانگان اختلال شخصیت مرزی نسبت به گروه آزمایش اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی به طورمعناداری کاهش یافت.
نتیجه گیری: پس از آموزش الگوی گروس، بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی نسبت به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و بازداری شناختی مبتلایان به نشانگان اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بهبود بیشتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Group Training Based on Process Model of Gross on Behavioral and Cognitive Inhibition of Adolescent Girls with Syndrome of BPD and ADHD

نویسندگان [English]

  • N Zargarani
  • A Mashhadi
  • Z Tabibi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of group emotion regulation training based on process Gross model of Gross on behavioral and cognitive inhibition of female adolescent with Borderline syndrome of personality disorder and Attention-deficit/hyperactivity disorder.
Method: In the context by means of a pre-test, post-test, quasi-experimental design with control group, 40 girl Students in the age range of 15-17 were selected by using multistage sampling, SNAP-IV scale and Borderline personality inventory (BPI), diagnostic interviews applied for screening and diagnostic interviews, and were assigned in 2 experimental and 2 control groups (4 groups with 10 members in each) and Stroop and Go/ No Go test were conducted to measures of inhibition then 12 sessions of training were conducted for experimental groups and control groups were placed in waiting list.
Results: Data analysis by ANCOVA test and post-test showed significant difference between all groups in the mean of reaction time and interference score after Gross model training. Also, the mean of reaction time in ADHD experimental group toward BPD experimental group and the mean of interference score in BPD experimental group toward ADHD experimental group significantly decreased.
Conclusion: After training the Gross model, behavioral inhibition of ADHD patients rather than BPD patients and cognitive inhibition of BPD patients than ADHD patients showed more improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Model of Gross
  • emotion regulation
  • Behavioral Inhibition
  • BPD
  • ADHD