مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، اختلال رفتاری ناتوان کننده ای است که مشکلاتِ سازگاری بسیار ی برای خود بیماران و خانواده ی آنها ایجاد می کند. هدف این پژوهش، مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به OCD و عادی بــود.
روش: روش پژوهش علّی_مقایسه ای بود. جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی بیماران مبتلا به OCD تشکیل دادند که در نیمه ی اول سال 1392 به بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز مراجعه کرده بودند. تعداد 25 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد 25 نفر نیز از بین افراد عادی به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از MANOVA استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه بیماران OCD و افراد عادی، از نظر عدم تحمل بلاتکلیفی، تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که میانگین نمرات بیماران OCD در عدم تحمل بلاتکلیفی بالاتر از افراد عادی بود. همچنین در متغیرهای تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی بین بیماران OCD و افرادبهنجار تفــاوت معناداری مشاهده شد؛ بدین صورت که میانگین نمرات بیماران OCD در تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی پایین تر از افراد عادی بود.
نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تحمل بلاتکلیفی، تنظیم کارآمد هیجان و رضامندی زناشویی بیماران وسواسی در مقایسه با گروه عادی دارای نارسایی بوده و در نتیجه نیازمند توجه ویژه در درمان این اختلال می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Intolerance of Uncertainty, Emotion Regulation and Marital Satisfaction in OCD-Patients and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • S Almardani-Some’eh 2
  • N Mikaeeli 1
  • S Basharpoor 1
چکیده [English]

Introduction: Obsessive Compulsive Disorder is a debilitating disorder which makes many adaptational problems for patients and their families. The purpose of this study was the comparison of intolerance of uncertainty, emotion regulation and marital satisfaction in OCD-patients and normal individuals.
Method: This study used a case-control design. The population of the study included all the patients with OCD who referred to the Psychiatric Hospital of Razi in Tabriz in the second half of 1392. 25 subjects were selected by using simple random sampling and 25 ordinary subjects were selected as a comparison group. MANOVA was used for analyzing the data.
Results: The results showed that among two groups, OCD-patients and normal subjects, there were significant differences in intolerance of Uncertainty in this way that the average scores of OCD-patients in intolerance of Uncertainty was higher than normal subjects’ average. Also it was observed a significant difference in the variables of emotion regulation and marital satisfaction between OCD patients and normal subjects, in this way that the average scores of OCD-patients in emotion regulation and marital satisfaction were lower than normal subjects’ average.
Conclusion: The results of the current study show that in tolerance of uncertainty, emotion regulation and marital satisfaction of OCD patients in comparison with the normal group has been a failure and as a result, they require special attention in the treatment of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive Compulsive Disorder
  • Intolerance of Uncertainty
  • emotion regulation
  • marital satisfaction