اثربخشی روش آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت بر اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: ترس از قضاوت و ارزشیابی دیگران، شالوده و مبنایی اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی می باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر تکنیک های آرام سازی و تجسم مثبت موفقیت بر کاهش اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان بود
روش : طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پی گیری و گروه کنترل بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 دانشجو بودند که بصورت در دسترس انتخاب و از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی اقتصادی، کسب یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی و سایر متغیر های مورد نظر در پژوهش کاملاً همتا سازی شده بودند. سپس این افراد به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای اندازه گیری اضطراب امتحان از پرسشنامه ی اضطراب امتحان ساراسون و همچنین از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی دیگران- واتسون و فرند فرم کوتاه (FNES-B) استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>P). میزان اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود. این نتایج در دوره پیگیری کماکان به طور معناداری تداوم یافته بود ( 001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Muscular Relaxation with Positive Imagination of Success on Test Anxiety and Fear of Negative Evaluation

نویسندگان [English]

  • N Hamid 1
  • A Hosseinzadeh 2
  • R Kianimoghadam 3
چکیده [English]

Introduction: Fear of judgment and evaluation by others is the foundation and basis of Test Anxiety (TA) and fear of negative evaluation. The aim of this study was to research the effectiveness of muscular relaxation with positive imagination of success on test anxiety and fear of negative evaluation.
Method: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up and control group. The sample consisted of 30 students who were matched from age, sex, educational status, acquiring one standard deviation above the mean in test anxiety and negative fear of negative evaluation and other criteria considered in this research. Then randomly divided into two groups as experimental and control. The experimental group administered 8 sessions of muscular relaxation with positive imagination of success but the control group receive no intervention. The instruments were Sarason Test Anxiety Questionnaire and Watson & Friend Fear of Negative Evaluation Questionnaire.
Results: The results revealed that there was a significant difference between two groups in test anxiety and fear of negative evaluation (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscular Relaxation
  • Positive Imagination of Success
  • test anxiety
  • Fear of Negative Evaluation