مقایسه حافظه در افراد مبتلابه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، س

4 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال شخصیت اسکیزوتایپال به عنوان شکل خفیفی از اسکیزوفرنیا، متشکل از علائم شناختی، ادراکی و عاطفی است و کارکرد طبیعی بسیاری از توانایی های شناختی را مختل می کند. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجاربود.
روش: این پژوهش از نوع تحقیقات علی-مقایسه ای بود. نمونه ای به حجم90 نفر (30 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال(با مصرف دارو)،30 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (بدون مصرف دارو) با 30 فرد بهنجار از بین مراجعان مراکز درمانی دولتی و خصوصی خدمات روانپزشکی به روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. به منظور بررسی عملکرد شناختی از آزمون های حافظه وکسلر و دو خرده مقیاس گنجینه لغات و فراخنای ارقام آزمون هوش وکسلر استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد شناختی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار از لحاظ آماری دارای تفاوت معنی دار می باشد. نتایج بیانگر نمرات پایین تر گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (با و بدون مصرف دارو) از گروه مقایسه در مقیاس های اطلاعات شخصی، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، یادگیری تداعی ها، لیست لغات و حافظه عددی بود. همچنین نتایج نشان داد که گروهها در مقیاس های جهت یابی و حافظه بینایی به لحاظ آماری تفاوت معنادار دارند. به این معنا که نمرات دو گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال(با و بدون مصرف دارو) پایین تر از گروه مقایسه بود؛ اما گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در جهت یابی و حافظه بینایی مشابه بودند.
نتیجه گیری: نارسایی شناختی عمده بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در حافظه کاری، حافظه دیداری، حافظه منطقی و توجه و تمرکز است. نکته قابل تأمل در پژوهش حاضر نارسایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در عملکرد شناختی همچون حافظه و کنترل ذهنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Memory in Schizotypal Personality Disorder and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • N Kheirkhahan 1
  • M Najafi 2
  • M.A Mohammadyfar 3
  • N Saghafi 4
چکیده [English]

Introduction: Schizotypal personality disorder, as a mild form of schizophrenia consists of cognitive, perceptual and emotional symptoms that disrupt normal function of cognitive abilities. This study compared the cognitive performance of patients with schizotypal personality disorder and normal individuals.
Methods: The research design was causal - comparative one. The sample was 90 participants 30 patients with schizotypal personality disorder (using drugs), 30 patients with schizotypal personality disorder (not using drugs) and 30 normal controls were selected of governmental and private psychiatric clinics by available sampling. Wechsler Memory Test (WMT) and two subscales of vocabulary and digit span of Wechsler Intelligence Test (WAIS) were administered among selected samples. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: The results showed significant differences between schizotypal participant and normal group on cognitive performance. Schizotypal groups(with and without drug use) were lower scored on personal information, mental control, logical memory, associative learning, words lists and digital memory. Also, the results showed significant differences on navigation and visual memory. That is, schizotypal groups (with and without drug use) were lower scored on mentioned scales. However, schizotypal groups were equal on navigation and visual memory.
Conclusion: The major cognitive deficit of schizotypal personality disorder group is on working memory, visual memory, logical memory, attention. An interesting point in current research is finding about deficit of schizotypal personality disorder group on cognitive tasks such as memory and mental control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizotypal Personality Disorder
  • Memory