مقایسه سبک های دفاعی من در افراد مبتلا به اختلال جسمانی سازی، اضطرابی و افراد عادی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تمایز قائل شدن میان افراد مبتلا به اختلال جسمانی‌سازی و اضطرابی همواره مورد توجه روانشناسان بالینی بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های دفاعی من در بین افراد مبتلا به اختلال‌های جسمانی‌سازی، اضطرابی و افراد عادی بود.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام افراد مبتلا به اختلال های جسمانی‌سازی و اضطرابی مراجعه کننده به کلینیک‌های دولتی و خصوصی سطح شهر تهران در سال 1391 و همچنین افراد عادی ساکن این شهر بود. برای دستیابی به این هدف، 90 نفر (30 بیمار جسمانی-سازی، 30 بیمار اضطرابی و 30 نفر از افراد عادی) از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ سبک‏های دفاعی (DSQ) پاسخ دادند. افراد گروه عادی علاوه بر مقیاس نامبرده به مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS-21) نیز پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌های پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون تعقیبی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که اختلاف میانگین نمرات سبک‌ دفاعی رشدنایافته بین هر سه گروه معنادار بود. علاوه بر این، میانگین نمرات سبک‌های دفاعی رشدیافته و نوروتیک نیز بین گروه‌های افراد عادی، بیماران اضطرابی و جسمانی‌سازی دارای تفاوت معنادار بودند. البته سبک‌های دفاعی رشدیافته و نوروتیک میان گروه‌های بیماران اضطرابی و جسمانی‌سازی تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس این نتایج می‌توان از بررسی سبک‌های دفاعی برای تمیز اختلالات اضطرابی و جسمانی‌سازی استفاده کرد. به عبارت دیگر، سبک‌های دفاعی من باید کانون‌ توجه بالینی در درمان اختلالات جسمانی‌سازی و اضطرابی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Ego Defense Styles in Patients with Somatization, Anxiety, and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • K Zahedi-Tajrishi 1
  • M.A Besharat 2
چکیده [English]

Introduction: Clinical psychologists tend to differentiate somatization and anxiety disorder.The main aims of this study were comparison of the ego defense styles among patients with somatization, anxiety disorders and normal subjects.
Method: The study population consisted all of patients with somatization and anxiety disorders referred to public and private clinics in Tehran in 1391, as well as, normal people living in this city. to achieve these goals, 90 participants (30 patients with somatization, 30 patients with anxiety, and 30 normal individuals) who were selected by purposeful sampling and answered to Defensive Styles Questionnaire (DSQ). In addition, normal group answered Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21). The data were analyzed by using descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) and the post-hoc test.
Results: The findings showed significantly differences in the mature ego defense style for 3 groups. In addition, there were significantly differences in the immature and neurotic defense styles between normal, anxiety and somatization groups. However, there were no differences in mature and neurotic defense styles between anxiety and somatization groups.
Conclusion: Based on research finding we can use defense mechanisms to differentiate between patients with somatization and anxiety disorder. These results suggest that ego defense styles should be considered as a focus of clinical attention in the treatment of physical disorders and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety Disorders
  • Ego Defense Styles
  • Somatization Disorder