تدوین و ارائه مدل مداخله ی توکل (مذهب محور) و مقایسه اثربخشی آن با مدل فراشناخت بر بهبود عملکرد خانواده کارکنان

نویسنده

* نویسنده مسئول: مرکزتحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران * دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین و بررسی مقایسه اثربخشی فراشناخت و مداخله توکل (مذهب محور) بر عملکرد خانواده در میان کارکنان سپاه سنندج انجام گرفت. روش: طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بوده است. داده های جامعه تحقیق شامل کارکنان سپاه سنندج واقع در استان کردستان بوده است؛ از این جامعه 45 آزمودنی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند؛ با ابزار شیوه‌ی سنجش خانواده، میزان متغیرهای وابسته عملکرد خانواده در کارکنان اندازه‎گیری شد(پیش آزمون) و سپس به شیوه جایگزینی تصادفی، افراد در سه گروه 15 نفری(گروه توکل، فراشناخت و گواه )گماشته شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد با کنترل پیش آزمون تمام متغییرهای گروهها، در بین کارکنان گروه های آزمایش و کنترل لااقل در یکی از متغیرهای وابسته - مقیاسهای عملکرد خانواده- تفاوت معنا داری وجود دارد. بنابر این همه ی فرضیه های مبنی بر اثربخشی فراشناخت و مداخله توکل (مذهب محور) بر عملکرد خانواده در میان کارکنان سپاه، تأیید شدند؛ همچنین نتایج نشان داد که دو رویکرد فراشناخت و مداخله توکل (مذهب محور) در اثر بخشی بر عملکرد خانواده اثر یکسانی دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق دو رویکرد فراشناخت و مداخله توکل (مذهب محور) بر عملکرد خانواده اثر یکسانی دارند؛ لذا توصیه می شود، مشاوران و درمانگران برنامه هایی برای بهبود عملکرد خانواده در این قبیل افراد تدارک ببینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification and Offer of Intervention Model Based on Religious Therapy and Comparison of the Effectiveness of Metacognitive in Improvement of Family Functioning among Corps staff, Sanandaj City

نویسنده [English]

  • N Yoosefi
چکیده [English]

Introduction: This study sets out Codification and to examine a comparison of the effectiveness of religious (Tavakol) and Metacognitive therapy on family functioning among Corps staff, Sanandaj city. Method: The design of the study is as quasi-experimental and pre - post test and Follow up to the one of the dependent variables- Family Functioning Scales-, between Corps staff of experimental and evidence groups. Therefore, all hypotheses concerning the effectiveness of religious (Tavakol) and metacognitive therapy on Functioning among Corps staff, were confirmed. conducted on the control group. The data population includes all of Corps staff of Sanandaj city, one of the provinces of Kurdistan. 45 subjects were selected at random from among the data population. Using the tools of Family Assessment Device (FAD), the scales of independent variables of Family Functioning Corps staff were measured within Corps staff (pre test) and in the end, based on random situation sampling, subjects were arranged in three 15- groups i.e. religious (Tavakol) and metacognitive therapy, and evidence group. Results: The results of Multi Analysis of covariance (MANCOVA) showed that controlling pre test all variables of groups indicate the existence of a significant difference, at least with regard The findings of the study, furthermore, showed that although both religious (Tavakol) and etacognitive therapy have almost a similar effect on Functioning. Conclusion: Based on research findings, religious (Tavakol) and etacognitive therapy have almost a similar effect on Functioning. So, it would be better for Counselor and therapist to prepare programs to improve Family Functioning in such peopel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious (Tavakol)
  • Metacognitive therapy
  • Functioning
  • Corps staff