وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص سرطان در کودکان برای بسیاری از بیماران و برای والدین و اطرافیان آن‌ها به عنوان بحران روان‌شناختی و هیجانی تلقی می‎شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان انجام شده است. روش‌: این پژوهش یک بررسی توصیفی است. تعداد 34 مادر دارای کودک مبتلا به سرطان بودند که جهت پیگیری‌های درمانی به بیمارستان دکتر شیخ و یکی از مطب‌های خصوصی شهر مشهد مراجعه کرده بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران، از پرسشنامه 21-DASS و جهت بررسی وضعیت تاب‌آوری از مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون استفاده شد. یافته‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون و کولموگروف- اسمیرنف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که از منظر آسیب های هیجانی، 7/68درصد از مادران استرس، 2/56درصد اضطراب و 1/53درصد افسردگی را گزارش نموده اند؛ هم‌چنین، بین تاب‎آوری مادران و استرس، اضطراب و افسردگی آن‌ها رابطه منفی و معنی‌دار وجود داشت. نتیجه‏گیری: درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس و هم‌چنین وجود ارتباط منفی و معنی دار آن‌ها با تاب‌آوری، در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان هشداردهنده است. بنابراین، چاره‌جویی برای تدوین خدمات بالینی سودمند و برنامه های مشاوره ای مناسب و هدفمند جهت بهبود کیفیت زندگی این مادران و فرزندشان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Resiliency Status and Emotional Distress in Mothers of Children with Cancer

نویسندگان [English]

  • S.M Asghari-Nekah 1
  • F Jansouz 2
  • f Kamali 2
  • s Taherinia 3
چکیده [English]

Introduction: Diagnosis of childhood cancer can be considered as a psychological and emotional crisis for many patients and their parents.This study aimed to evaluation of the resiliency status and emotional distress in mothers of children with cancer. Methods: This is a descriptive study. 34 mothers of children with cancer that had referred to Dr. Sheikh Hospital and a private clinic in Mashhad for follow-up care was selected by using available sampling method. The DASS-21 was used to assess stress, anxiety and depression of mothers and in order to evaluate the status of their resiliency the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) was used. Data analysis was performed with SPSS software using Stepwise regression analysis, Pearson correlation and Kolmogorov-Smirnov. Results: The results showed that in terms of emotional distress, 68.7% of mothers had stress, 56.2% anxiety and 53.1% depression.,as well there was a negative and significant correlation between resiliency and stress, anxiety and depression (P<0.005). Conclusion: High levels of depression, anxiety and stress, as well as a negative significant correlation with resilience in mothers of children with cancer are alarming. Therefore, it is necessary to planning useful clinical services and appropriate and a targeted consulting program to improve the quality of their lives and their children seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Distress
  • Mothers of Children with Cancer
  • Resil