ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال

نویسندگان

1 دانشیار،گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی- نسخه بزرگسال یکی از جدیدترین ابزارهای سنجش کنش‌های اجرایی است که بر مبنای نظریه عصب روان‌شناختی بارکلی تدوین شده است. هدف این پژوهش بررسی خصوصیات روان‌سنجی فرم فارسی این مقیاس بود. روش: طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری، شامل 613 نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1390بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش مقیاس نارسایی در کنش‌وری اجرایی بارکلی- فرم بزرگسال- بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ، آزمون t گروه های مستقل و تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. یافته‌ها: ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌ها بین 80/0 تا 92/0 و برای کل آزمودنی ها 96/0 و برای خرده مقیاس ها بین 78/0تا96/0به دست آمد؛ این نتیجه بیانگر اعتبار خوب مقیاس می باشد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد الگوی پنج عاملی مقیاس نارسایی در کنش‌وری اجرایی بارکلی (خود مدیریتی زمان،خود سازمان دهی/ حل مسأله، خودانگیزشی، خودکنترلی/ بازداری، حل مسأله خودنظم‌جویی هیجان)، در جامعه ایرانی برازش خوبی دارد. بنابراین روایی مقیاس نیز مطلوب می باشد. در پایان، نتایج آزمون t نشان داد میانگین نمرات دانشجویان پسر در خرده مقیاس‌های خود مدیریتی زمان و خودانگیزشی به طور معناداری بیشتر از دختران است. در حالی که در خرده مقیاس خودنظم‌جویی هیجان، میانگین نمرات دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود. تیجه گیری: مقیاس نارسایی در کنش‌وری اجرایی بارکلی- نسخه بزرگسال، به عنوان یک ابزار مناسب جهت سنجش نارساکنش‌وری های اجرایی در زندگی روزمره بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure, Reliability and Validity of Persian Version of Barkley Deficits in Executive Functioning Scale(BDEFS)- Adult Version

نویسندگان [English]

  • A Mashhadi 1
  • F Mirdoraghi 2
  • Z Hosainzadeh-Maleki 3
  • J Hasani 4
  • M Hamzeloo 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Introduction: The Barkley deficit in executive functioning scale (BDEFS for Adults) is one of the newest scales that measure executive functions. It is based on the neuropsychological theory of Barkley. The purpose of the current study was to assess the psychometric features of the Persian form of the scale. Method: The design of this study was descriptive – correlation study. The samples were included 613 of Ferdowsi University of Mashhad in academic year 91-90 and selected randomly method. The research instrument was The Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for adults). Analysis of data was performed by Using Cranach's alpha, t test for independent groups and confirmatory factor analysis. Finding: Cranach's alpha coefficients for all subscales between 0/80 to 0/92 and the total scale were obtained 0/96 which showed scale reliability is good. Confirmatory factor analysis revealed a five factor model of the Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for Adults), (self-management to time, -organization/problem solving , self motivation, self-restraint, self, self-regulation of emotions) in the Iranian society has a good fit. Therefore, the validity of this scale is appropriate. In conclusion, the results of t-test showed that the mean of boys' scores on the self-management to time, the self motivation, and total scale were significantly more than girls. the mean of girls' scores on the self motivation of emotion was significantly more than boys. Conclusion: The Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS for Adults) can be a useful instrument studies to asses deficits executive functioning in everyday life in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficits in Executive Functioning
  • Adults
  • Reliability
  • Validity