مقایسه اثربخشی رژیم درمانی، مداخله مبتنی بر دلبستگی و درمان همزمان (مداخله مبتنی بر دلبستگی و رژیم درمانی) در پرخوری و چاقی دختران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه آمار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی و رژیم درمانی در درمان پرخوری و چاقی دختران مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال پرخوری (چاقی) شهر اهواز بود. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل دانش-آموزان دختر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال پرخوری و دارای شاخص توده بدنی بالاتر از صدک 95 بود. حجم نمونه این پژوهش شامل 68 دختر مقطع ابتدایی بود که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اختلال دلبستگی کودکان، پرسشنامه اختلال پرخوری و شاخص توده بدنی بود. پس از تشکیل گروه ها پیش آزمون اجرا شد. سپس مادران گروه دلبستگی درمانی به مدت 10 جلسه در برنامه مداخله مبتنی بر دلبستگی شرکت نمودند و گروه رژیم درمانی یک رژیم غذایی بر اساس سن و میزان اضافه وزن کودک، و گروه همزمان هردو مداخله را همزمان دریافت نمودند. آزمودنی های گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت ننمودند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که مداخله های انجام شده در هر سه گروه آزمایشی باعث کاهش علائم اختلال پرخوری و شاخص توده بدنی در آزمودنی ها شد. اثر مداخله رژیم درمانی بر علائم پرخوری و شاخص توده بدنی در پس آزمون مؤثرتر از درمان مبتنی بر دلبستگی بود؛ ولی در پیگیری دلبستگی درمانی در کاهش علائم پرخوری و شاخص توده بدنی مؤثرتر بود. نتیجه گیری: بنابراین درمان مبتنی بر دلبستگی می تواند به عنوان شیوه روان درمانی انتخابی در کنار دیدگاه های تغذیه ای، جهت کاهش چاقی و اختلال پرخوری در کودکان دارای اضافه وزن و چاق به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• The Comparison of the Effectiveness of Attachment Based Therapy, Diet Therapy and Compound Therapy (Attachment-Based & Diet Therapy) in the Treatment of Binging Eating Disorder and Obesity Girls

نویسندگان [English]

  • Z Dasht-Bozorgi 1
  • SH Amiri 2
  • A Mazaheri 3
  • H Talebi 4
چکیده [English]

Introduction: The present study aims to investigate the efficacy of attachment-based therapy, diet therapy and compound therapy (attachment-based & diet therapy) in the treatment of binge eating disorder among the female students of primary school in Ahvaz. Method: This is an experimental study with pre-test, post-test, follow up and a control group. The target samples were 68 female individuals of primary school that have the highest scores in attachment, binge eating disorder and obesity. The evaluation implements include Randolph attachment disorder questionnaire, Children’s Binge Eating Disorder Scale and BMI. Four groups have been made including the attachment-based therapy group, diet therapy group, compound therapy group and a control group. The mothers of the attachment-based therapy group have participated in 10 learning attachment-based therapy sessions. The mothers of the diet therapy group received a food diet instruction according to their children's age. The mothers of the compound group received both of those programs and the mothers of the control group have none of those. After the implementation of the therapies, a post test has been done. After 45 days a follow up test has also been done. Results: The result of covariate analysis shows that implementation of the therapies has reduced some signs of binge eating disorder and obesity symptoms among the tested groups. In the post-test, the diet therapy is proved to be more effective in decreasing binge eating disorder and obesity in the girls in comparison to the other groups but in the flow up, the attachment based therapy is proved to be more effective in decreasing binge eating disorder and obesity in the girls in comparison to the other groups. Conclusion: Therefore, attachment therapy can be exploited as the chosen method along with diet therapy views to reduce binge eating disorder in obese children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment-Based Therapy
  • Diet Therapy
  • Binge Eating Disorder
  • obesity