بررسی آثار اصلی و تعاملی ابعاد دلبستگی و شخصیت در نشانگان مربوط به اسکیزوتایپی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‏شناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار اصلی و تعاملی ابعاد دلبستگی و ویژگی های شخصیت در نشانگان مربوط به اسکیزوتایپی انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای است. نمونه ای به حجم 603 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسشنامه های شخصیت اسکیزوتایپی ، سبک های دلبستگی و شخصیت آیزنک مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد آثار اصلی ابعاد دلبستگی و ویژگی های شخصیت در نشانگان اسکیزوتایپی معنی دار است، به طوری که نشانگان مربوط به اسکیزوتایپی در سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا در مقایسه با سبک ایمن، و در ابعاد روان پریشی گرایی و روان رنجورگرایی شخصیت در مقایسه با برون گرایی بیشتر دیده می شود. همچنین، آثار تعاملی بین متغیر های پژوهش در نشانگان مربوط به اسکیزوتایپی معنی دار نبود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر بر نقش عوامل روانی- اجتماعی خطرساز دوره کودکی در تحول نشانگان اختلالات طیف اسکیزوفرنی در کودکانی که از نظر هیجانی آسیب پذیر هستند، تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Main and Interactive Effects of Attachment and Personality Dimensions in Schizotypal Syndromes

نویسندگان [English]

  • A Mohammadzadeh 1
  • M Najafi, 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: This study investigated main and interactional effects of attachment styles and personality traits in relation to schizotypal syndrome. Method: The current study was conducted in expo fact context. Randomly selected 603 participants (134 male  469 female) from Tabriz Payame Nour and Azad universities and Sarab Payame Nour university students took part in this research. Participants answered to Schizotypal Personality Questionnaire- Brief (SPQ-B), Eysenck Personality Questionnaire Revised, Short form (EPQ-RS) and Adult Attachment Inventory (AAI). Data were analyzed using two way analysis of variance methods. Results: Results indicate main effects of attachment styles and personality traits, so, individual with avoidant and ambivalent insecure attachment experience more intensity of schizotypal syndrome than individual with secure attachment. Individual with high psychoticism and neuroticism traits experience more intensity of schizotypal syndrome than individual with extraversion personality traits. Also, there are no interactional effects of attachment styles and personality traits in relation to schizotypal syndrome. Conclusion: These findings reiterate contribution of childhood risk factors in developing schizophrenia-related spectrum disorders, especially in children with emotionally vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Dimension
  • Personality Dimension
  • Schizotypal Syndrome