مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی در بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی با گروه عادی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی بالینی دانشگاه انستیتو روانپزشکی ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی دانشگاه نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی این طرحواره ها در مبتلایان به اختلال هویت جنسی زن به مرد و مرد به زن با گروه عادی اجرا گردید.

روش: طرح پژوهش پیش رو  از نوع علی- مقایسه ای  است . نمونه آماری شامل 78 نفر در دو گروه ، بالینی ( بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی 39 نفر ) و عادی ( کنترل، 39 نفر ) بودند که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در مورد گروه بالینی با مراجعه به مرکز پزشکی قانونی ، کلینیک روان پزشکی و روانشناسی و جراحی بازسازی جنسیت در تهران، شیراز و محموداباد اجرا گردید. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه های طرحواره ناسازگار اولیه یانگ و فرزند پروری یانگ ارزیابی شدند و پرسشنامه سلامت روان که بر روی گروه عادی اجرا شد.

یافته ها: تحلیل داده ها به دلیل آنکه  توزیع داده ها به صورت نرمال نبود (با آزمون کولموگروف- اسمیرینف تک نمونه ای و آزمون شاپیرو- ویلک و همچنین نمودار احتمال-احتمال بررسی شد)؛ از معادل غیر پارامتریک آزمون تی مستقل یعنی (یو مان ویتنی) و ضریب همبستگی استفاده شد. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ها تقریبا ۷۸/۰ به دست آمد. پژوهش نشان داد که بین دو گروه بالینی و بهنجار در 9 طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنی که طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه بالینی بیشتر بود. بین دو گروه اختلال هویت جنسی و عادی از نظر ریشه های والدینی طرحواره های ناسازگار اولیه (مربوط به مادر) و (مربوط به پدر) تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری:نتایج پژوهش به طور کلی تفاوت معنادار دو گروه بالینی و گروه عادی را در طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی این طرحواره ها نشان داد. بر اساس یافته ها ، بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی در مقایسه با گروه عادی طرحواره های ناسازگار اولیه آسیب پذیر تری داشتند. بر این اساس با شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه و اندازه گیری شدت آن ها می توان راهبردهای مداخله ای مناسبی را در جهت کاهش شدت این طرحواره ها به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Early Maladaptive Schemas and Parental Origins in Patients With Gender Identity Disorder and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • S.I. Anzabdashti, 1
  • A.A Asgharnejadfarid, 2
  • Z Rayisi 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this present study was comparing of early maladaptive schemas and parental origins of these schemas amoung the patients with gender-identity disorders and normal individuals.

Method: The present research is a causal- comparative study. The statistical sample included 78 individuals in two groups, clinical (patients with gender-identity) and normal individuals (control 39 people) who were selected using convenience sampling. Data collection of clinical group was done by referring to the legal medical, psychotherapy and psychology clinics and Gender Reconstruction Surgery (GRS) in Tehran, Shiraz and Mahmoud Abad.The samples were evaluated by Early Maladaptive Schema scale (YSQ-RE2 R) and Young parenting inventory (YPI), General  Health Questionnaire (GHQ) who performance for general group.

Results: The data analyzed, since data distribution wasn’t normal (with one-sample Kolmogrov-Smirnoff test and Shapiro-vilk test and probability-probability chart), non-parametric equivalent of independent T test (U Mann-Whitney) and correlation coefficient were used. In this present study, Cranach’s alpha all parts of the questionnaire was gained about 0.78. The survey shows that there was significant difference between two clinics and normal groups among 9. This means that early maladaptive schemas were more in the clinics group. There was significant between two groups of gender-identity disorder and normal people from point of view of prior incompatible parental origins schemas (related to mother and father).

Conclusion:  The data analyzed, since data distribution wasn’t normal (with one-sample Kolmogrov-Smirnoff test and Shapiro-vilk test and probability-probability chart), non-parametric equivalent of independent T test (U Mann-Whitney) and correlation coefficient were used. In this present study, Cronbach’s alpha all parts of the questionnaire was gained about 0.78. The survey shows that there was significant difference between two clinics and normal groups among 9. This means that early maladaptive schemas were more in the clinics group. There was significant between two groups of gender-identity disorder and normal people from point of view of prior incompatible parental origins schemas (related to mother and father).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary Maladaptive Schemas
  • Parental Origins
  • Gender Identity Disorders