روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

4 دانشیار، گروه روان پزشکی ذانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مشترک و عوامل اختصاصی اختلال­های اضطرابی و افسردگی بر اساس مولفه های سرشت و منش شخصیت در مدل کلونینگر بود.

روش: از بین بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی تعداد 313 نفر  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به این پرسش­نامه ها پاسخ دادند: پرسش­نامه سرشت و منش شخصیت، پرسش­نامه افسردگی بک ، شاخص حساسیت اضطرابی، پرسش­نامه نگرانی ایالت پن، پرسش­نامه وسواسی- جبری مادزلی، پرسش­نامه ترس مرضی اجتماعی. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته­ها:  یافته ها نشان داد عامل آسیب پرهیزی  با همه ی علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی رابطه ی مستقیم و معناداری دارد و عامل پیش بین برای همه ی علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی است. همچنین نتایج نشان داد که بین عامل خود راهبری و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. علاوه براین، نتایج مدل ساختاری نشان داد که عامل نوجویی پایین با اختلال فوبی اجتماعی و وسواسی جبری رابطه ی معناداری ندارد.

نتیجه­گیری: عامل آسیب پرهیزی ویژگی مشترک اختلال­های اضطرابی و افسردگی است و مسئول همپوشی مشاهده شده بین این اختلالات است.همچنین عامل خود راهبری ویژگی اختصاصی افسردگی است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مشترک و عوامل اختصاصی اختلال­های اضطرابی و افسردگی بر اساس مولفه های سرشت و منش شخصیت در مدل کلونینگر بود.

روش: از بین بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی تعداد 313 نفر  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به این پرسش­نامه ها پاسخ دادند: پرسش­نامه سرشت و منش شخصیت، پرسش­نامه افسردگی بک ، شاخص حساسیت اضطرابی، پرسش­نامه نگرانی ایالت پن، پرسش­نامه وسواسی- جبری مادزلی، پرسش­نامه ترس مرضی اجتماعی. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته­ها:  یافته ها نشان داد عامل آسیب پرهیزی  با همه ی علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی رابطه ی مستقیم و معناداری دارد و عامل پیش بین برای همه ی علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی است. همچنین نتایج نشان داد که بین عامل خود راهبری و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. علاوه براین، نتایج مدل ساختاری نشان داد که عامل نوجویی پایین با اختلال فوبی اجتماعی و وسواسی جبری رابطه ی معناداری ندارد.

نتیجه­گیری: عامل آسیب پرهیزی ویژگی مشترک اختلال­های اضطرابی و افسردگی است و مسئول همپوشی مشاهده شده بین این اختلالات است.همچنین عامل خود راهبری ویژگی اختصاصی افسردگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relation of Temperament and Character Components of Personality with Emotional Disorders

نویسندگان [English]

  • S. Fathollahi, 1
  • A. Bakhshipour-Rudsari, 2
  • T. Hashemi-Nosratabadi, 3
  • A. Farnam, 4
  • A. Vosughi, 1
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine common factors and specific factors of anxiety and depression disorders are based on temperament and character components in Consigner’s model.

Method: The study sample included 313 patients who were selected by random sampling. Data from this study, using questionnaires temperament and character Inventory, Beck Depression Inventory, Anxiety Sensitivity Index, Penn State Worry Questionnaire, Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory and Social Phobia Inventory were collected. For data analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used.

Results: Results from Structural equation modeling showed that Harm Avoidance factor has a significant relation with all anxiety symptoms also with Depression. Furthermore Harm Avoidance is the predicting factor for all Depression and Anxiety disorders. Results also showed, there is significant relation between Self-Directedness and depression. Moreover, structural model results showed that low Novelty Seeking is not specific factor for OCD and social phobia.

Conclusion: The results showed that Harm Avoidance is common factor between anxiety and depression disorders and primarily is responsible for the observed overlap between these disorders. On the other hand, Results indicated that Self-Directedness factor is specific features of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Relations
  • Temperament and Character Components
  • Emotional Disorders