ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکالیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی به اعتقاد فرد در رابطه با توانایی انجام تکالیف در حوزه‎ای خاص اشاره دارد که تأثیر جهت‌بخشی روی انتخاب فعالیت‌ها و موقعیت‌های وی دارد و خودکارآمدی معین خواهد کرد که افراد چه مقدار تلاش کنند و چه مدّت در مواجهه با موانع اصرار و پافشاری داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه خودکارآمدی  سالمندان (SEEA) روبرت و دولانسکی و وبر (2010) بود. بدین منظور و جهت تأیید روایی سازه پرسشنامه، 425 زن و مرد سالمند (207 مرد و 218 زن) با سطوح مختلف به لحاظ فعالیت بدنی (130 مرد فعال و130 زن فعال، 78 مرد غیرفعال و 87 زن غیرفعال)، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی  تکالیف روزمره در سالمندان را تکمیل کردند.

روش: برای اجرای این پژوهش ابتدا با استفاده از روش ترجمه- باز ترجمه، مقیاس خودکارآمدی تکالیف روزمره توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش از زبان انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی ترجمه و اصلاحات لازم انجام شد. جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‏یابی معادلات ساختاری، همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی (ثبات پاسخ) سؤالات از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای به روش آزمون- آزمون مجدد با دو هفته فاصله، استفاده شد.

یافته‎ها: نتایج تحقیق نشان دهنده برازش مطلوب مدل مقیاس نسخۀ فارسی خودکارآمدی سالمندان می‎باشد. شاخص‎های برازندگی (055/0RMSEA=، 001/0= CFI، 99/0 TLI=)، همسانی درونی (خودمراقبتی 987/0، تحرک 986/0 و کل پرسشنامه 987/0) و پایایی زمانی (خودمراقبتی 74/0، تحرک 82/0 و کل پرسشنامه 83/0) قابل قبولی برخوردار شد، که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامۀ خودکارآمدی  سالمندان می‌باشد.

نتیجه‌گیری: از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ خودکارآمدی سالمندان می‌توان به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی خودکارآمدی  سالمندان ایرانی بهره گیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of Persian Version of Task Self-Efficacy Scale for Everyday Activities in Older Adults

نویسندگان [English]

  • B. Golmohammadi, 1
  • V. Kashani, 1
  • M. Mokaberian, 2
چکیده [English]

Introduction: Self-efficacy refers to people’s belief in their ability to perform their duties efficiently in particular contexts and influences their choice of activities and situations. It determines how hard people will try and how long they will persist in the face of obstacles.

Method: The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of Task Self-Efficacy Scale for Everyday Activities )SEEA( (Robert, Dolansky, and Weber, 2010(. To this end, and to confirm the construct validity of the questionnaire, 425)207 male and 218 female( older adults at different levels of physical activity )Active, Inactive) were selected by random sampling and then completed the questionnaire. Using the translation-back translation method, the questionnaire was translated from English to Persian and from Persian to English by three sports psychologists and three English-language experts. The content and face validity of the Persian version of the questionnaire was confirmed by the three sports psychologists and the three English- language experts.

Results: Confirmatory Factor Analysis (CFA) based on structural equations was used for the validation of the structure of the questionnaire. Cronbach alpha coefficient was used to validate the internal consistency of the questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method with 4-weeks interval was used to study the temporal reliability of the items. The results showed that SEEA had an acceptable fit index (RMSEA = 0.055, CFI = 1.00., TLI = 0.99), internal consistency (Self-care = 0.987, Mobility = 0.986, and the total = 0.987), and temporal reliability (Self-care = 0.74, Mobility= 0.82, and the total = 0.83).

Conclusion: These findings indicated good validity and reliability for the Persian version of Self-Efficacy Scale for Everyday Activities for older adults. Therefore, the Persian version of the questionnaire can be employed as a tool to study and evaluate the self-efficacy of Iranian older adult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric
  • self-efficacy
  • Elderly