اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر بهبود فرزندپروری مادران کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده اند که تعاملات والدین و فرزندان و به طور کلی خانواده ،نقش بسزایی در شکل گیری و تشدید آسیب پذیری رفتاری - عاطفی کودکان ایفا می کند. یکی از عناصر مهم در سیستم خانواده ، شیوه های فرزندپروری می باشد که والدین از این طریق می توانند بر تحول کودک اثر بگذارند. پژوهش حاضر اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک  بر الگوهای انضباطی فرزندپروری مادران کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه را مورد پژوهش قرار داده است.

روش: در پژوهش نیمه تجربی براساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه مداخله نما، از میان جامعه آماری (69 زوج مادر-کودک مبتلا به بیش فعالی– کمبود توجه) 30 زوج به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و مداخله نما جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش و مداخله نما در 2 مرحله از طریق  پرسشنامه فرزندپروری  آرنولد  مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی معناداری آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته های تحقیق گویای کاهش (بهبود) معنادار آماری الگوهای انضباطی ناکارآمد و تغییر فرزندپروری مادران (به جز اهمال کاری) گروه آزمایش یا مداخلات مبتنی بر رابطه والد- کودک در مقایسه با گروه مداخله نما می باشد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر و نیز در نظر گرفتن پژوهش های قبلی می توان چنین نتیجه گرفت؛ که این مداخلات ، در اصلاح الگوهای فرزندپروری مادران ایرانی کودکان مبتلا به بیش فعالی– کمبود توجه دارای امتیازاتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) on the Improvement of Mothers' Parenting of children 8 - 11 years with ADHD

نویسندگان [English]

  • A. Nejati, 1
  • R. Mosavi, 2
  • R. Roshan, 3
  • J. Mahmodigharaei, 4
چکیده [English]

Introduction: Studies have shown that interactions between parents and children and whole family played significant role in formation and intensification of children's behavioral - emotional vulnerability.

Parenting Styles are one of the important elements in the family's system styles that can affect the development of children. Present study is aimed to investigate effectiveness of child-parent relationship therapy based on discipline styles of mothers' parenting of children 8 to 11 years old with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Method: This study is quasi experimental research based on pretest-posttest with control group that statistical population (69 pair of mother-child with ADHD), 30 pair of mother-child with ADHD were assigned into experimental and control groups randomly.

Experimental and control groups were assessed by Arnold's parenting questionnaire in 2 stages. The collected data were analyzed by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

Results: The results showed reduction (improvement) significant statistically in dysfunctional disciplinary models and changes in mothers' parenting (except procrastination) in experimental group or parent-child relationship-based intervention compared to the control group.

Conclusion: It can be concluded according to the findings of this study and consideration of previous research that  these interventions has advantage in the reform of parenting styles Iranian mothers of children with ADHD

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-Parent Relationship Therapy (CPRT)
  • Parenting
  • attention deficit hyperactivity disorder