رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای هیجان ‌مدار

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی، با نقش میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار بود.

روش: جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستانی در شهرستان تبریز بود. نمونه پژوهش 322 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های دلبستگی به والدین و همسالان، مقیاس ادراک کودکان از تعارض بین والدین، پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا و مقیاس اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان گردآوری شدند. مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پیشنهادی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش‌های تحلیل مسیر و بوت استرپ آزمون شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین، پیشایندهای راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار در دانش‌آموزان هستند. همچنین، پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار پیشایند مثبت اختلال اضطراب اجتماعی است. مسیرهای مستقیم دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی معنی‌دار نبودند. با این حال، یافته‌ها نشان داد که مسیرهای غیرمستقیم دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی، با میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار معنی‌دار هستند. یک الگوی اصلاحی نیز برای داده‌ها آزمایش شد و برازش بالاتری از الگوی اصلی داشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض والدینی، اضطراب اجتماعی کودکان را به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Attachment to Parents and Perception of Conflict between Parents with Social Anxiety Disorder in Female Students: The Mediating Role of Emotion-Oriented Coping strategy

نویسندگان [English]

  • Ph.D., Bayrami, M. 1
  • M. Mohebbi, 2
چکیده [English]

Introduction: The aim of the current study was to examine model of relationship between attachment to parents and perception of conflict between parents with social anxiety disorder with mediating role of emotion-oriented coping strategy.

Method: The study's statistical population consisted all of female high school students of first grade in Tabriz city.The sample of this study was 322 students who were selected by cluster random sampling method. Data were collected by using of parent peer attachment questionnaire, children’s perception of conflict between parents, coping inventory for stressful situations and social anxiety scale for adolescents. Path analysis and bootstrapping were used to examine the direct and indirect paths of original model of research.

Results: Results indicated that attachment to parents and perception of conflict between parents are antecedents of emotion-oriented coping strategy in students. Also present study indicated that emotion-oriented coping strategy was positive predictor of social anxiety disorder. Direct paths of attachment to parents and perception of conflict between parents with social anxiety disorder were not significant.Nevertheless; findings showed indirect paths of attachment to parents and perception of conflict between parents with social anxiety disorder by mediating of emotion-oriented coping strategy were significant. A modified model was also tested and fitted better than original model.

Conclusion: It can be concluded from results of the present study that attachment to parents and perception of conflict between parents can influence children social anxiety in indirect way. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment to parents
  • Perception of conflict between parents
  • Social Anxiety Disorder
  • Emotion-oriented coping strategy