مقایسه صفات شخصیت، اضطراب صفت - حالت و اضطراب وجودی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی مشاهده شده در جمعیت عمومی و مراکز بالینی است. هدف این مطالعه مقایسه صفات شخصیت، اضطراب صفت - حالت و اضطراب وجودی در بیماران  مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی بود.

روش: طرح این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ها، مراکز تخصصی روان پزشکی و مراکز مشاوره شهر های ارومیه و تبریز در سه ماهه آخر سال 1393 و سه ماهه نخست سال 1394 تشکیل می دادند و از بین آنها 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه به دو گروه تقسیم شد؛ یک گروه 40 نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر و گروه دیگر 40 فرد عادی را در بر می گرفت. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، سیاهه اضطراب حالت - صفت اشپیل برگر و مقیاس اضطراب وجودی گود را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

 یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات روان آزردگی، گشودگی، خوشایندی و اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بطور معنی داری بیشتر است. همچنین تفاوت معناداری در میانگین نمرات اضطراب وجودی در بین گروه ها مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای صفات شخصیت و اضطراب صفت - حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Personality Traits, Trait – State Anxiety and Existential Anxiety among Patients with Generalized Anxiety Disorder and Normal People

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadzadeh, 1
  • R. Jomehri-Kohneshahri, 2
چکیده [English]

Introduction: Generalized anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders with high prevalence in community and clinical settings. The aim of this study was to compare personality traits, state- trait anxiety and existential anxiety in patients with generalized anxiety disorder and normal individuals.

Method: The research design causal-comparative. The statistical population included all of patients who referred to clinics, psychiatric centers and counseling centers in Urmia and Tabriz cities in the first 6 months of 2015 that among them, 80people were selected by convenience sampling method. This sample was divided into two groups which contain one group of 40 individuals with a diagnosis of generalized anxiety disorder and the group of 40 normal people. Participants completed Short Form of NEO questionnaire, Spielberger's State - Trait Anxiety Inventory and Good'sExistential Anxiety Scale. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.

Results: The results showed that the mean scores of neuroticism, openness, agreeableness and trait – state anxiety in patients with generalized anxiety disorder is significantly high. Also no significant differences were observed between groups in mean scores of existential anxiety.

Conclusion: The results indicate importance of personality traits and trait – state anxiety among patients with generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Anxiety Disorder
  • Personality Traits
  • trait – state anxiety
  • existential anxiety