شیوع اختلال بدشکلی بدنی در نوجوانان شهرستان گناباد در سال 1393

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 مربی، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: در سنین نوجوانی، توجه نوجوان به ظاهر جسمانی خود افزون می­یابد و نوع ظاهر و ویژگی­های جسمانی برای آنان اهمیت ویژه ای می­یابد. لذا محرز است که  بروز اختلال بدشکلی بدنی در این مرحله از زندگی بالاتر از سایر مراحل زندگی باشد. اختلال بدشکلی بدنی به عنوان یک اختلال مزمن و ناتوان کننده­ی روانی در سنین نوجوانی مشخص شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع اختلال بدشکلی بدنی در نوجوانان شهرستان گناباد در سال 1393 بود.

روش: طرح پژوهش حاضر مقطعی ( توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دوره­ی دوم دبیرستان­های شهرستان گناباد بودند که در سال 92-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه­ی آماری متشکل از 1522 نفر بود که به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از  مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS-16 ، آماره­های توصیفی و آزمون کای اسکویر استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد 8/21% از آنان اختلال بدشکلی بدنی داشتند. شیوع اختلال در دختران (4/23%) و در پسران (2/20%) حاصل شد. نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد بین جنسیت و سن با اختلال بدشکلی بدنی ارتباط معنی­داری وجود نداشت (05/0P>).

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال بدشکلی بدنی در نوجوانان دختر و پسر شهرستان گناباد بالا می­باشد. افکار منفی نوجوان در مورد ظاهر سبب می­شود که عملکرد وی در محیط تحصیلی و اجتماعی­شان کمتر از حد مطلوب باشد و آشفتگی­های روحی و روانی زیادی را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Adolescents of Gonabad County in 2014

نویسندگان [English]

  • S. Safarzade, 1
  • H.R. Tohidinik, 2
  • Z. Mahmoody-Khorandi, 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Attention of adolescents to their physical appearanceincrease at adolescence period, and the appearance and physical characteristics become increasingly important for them. Therefore is evident that body dysmorphic disorder at this stage of life is higher than other stages of life. Body dysmorphic disorder is chronic and debilitating disorder in adolescents. The purpose of this study was to investigate prevalence of body dysmorphic disorder in adolescents of Gonabad County in 2014.

Method: The present study was cross-sectional. Statistical population of study was all of boys and girls who were enrolled in secondary schools of Gonabad County in 2013-2014 academic years. Statistical sample consisted of 1,522 students who were selected by stratified random sampling method.The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale was used to collect data. The data were analyzed by descriptive statistics and chi-square test with SPSS-16 software.

Results: The results showed that 21.8% of them had body dysmorphic disorder. The prevalence of Body dysmorphic disorder was obtained in girls (23/4%) and in boys (20/2%).Results of Chi square test showed that there was no significant relationship between gender and age with body dysmorphic disorder (P>0.05).

Conclusion: The results indicated that the prevalence of body dysmorphic disorder is high at adolescents of Gonabad County. Adolescent negative thoughts about appearance causes that individual's performance at school and social environment become less than desirable and show high psychological disturbances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Body Dysmorphic Disorder
  • Adolescent