نقش تنظیم هیجان و کنترل فکر در پیش‌بینی اختلال استرس پس از آسیب

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش­­بینی اختلال استرس پس از آسیب بر اساس دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای کنترل فکر انجام شد.

روش: شرکت کنندگان در پژوهش شامل، 149 نفر از افراد ساکن در روستاهای زلزله زده شهرستان هریس بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس نشانگان اختلال استرس پس از آسیب- فرم مصاحبه (PSS-I)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر (TCQ) و جهت تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام بر پایه نرم افزار SPSS-16 استفاده شد.

یافته­ها: نتایج حاکی از ارتباط مثبت معنادار بین اختلال استرس پس از آسیب ، راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل فکر (01/0>p) بود. ارتباط مثبت و معنادار بین راهبردهای عدم پذیرش هیجان، دشواری در رفتارهای هدفمند، دسترسی محدود به راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان ، دشواری در کنترل رفتارهای تکانشی و نیز خودتنبیهی با اختلال استرس پس از آسیب (01/0>p) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  دو خرده مقیاس از مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (دشواری در رفتارهای هدفمند و دسترسی محدود به راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان) در مجموع 29 درصد از واریانس اختلال استرس پس از آسیب در گروه نمونه را پیش­بینی می­کنند.

نتیجه­گیری: بر اساس نقش دشواری در تنظیم هیجان، خصوصاً دشواری در رفتارهای هدفمند و همچنین دسترسی محدود به راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان، به­عنوان عوامل پیش­بینی کننده اختلال استرس پس از آسیب، نتایج حاکی از ضرورت آموزش تنظیم هیجان در راستای پیشگیری و بهبود اختلال استرس پس از آسیب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Emotion Regulation and Thought Control in Prediction of Post-Traumatic Stress Disorder

نویسندگان [English]

  • M Mazloom 1
  • H. Yaghubi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to investigate prediction of post-traumatic stress disorder (PTSD) based on emotion regulation difficulties and thought control strategies.

Method: The participants consistent of 149 people were living in villages in quake-hit of Harris city that was selected by convenience sampling. In order to data collection, PTSD symptom scale-interview (PSS-I), difficulties in emotion regulation scale (DERS) and thought control strategies questionnaire (TCQ) were used. Descriptive indexes, Pearson correlation test and stepwise regression analysis by SPSS-16 was used to analyze the data.

Results: Results revealed significant positive relationship between PTSD, emotion regulation and thought control strategies (P<0.01). There was significant and positive relationship exist between rejection of emotion strategies, difficulty in goal-directed behavior, limited access to effective emotion regulation strategies, difficulty in controlling impulsive behavior and also self-punishment with post-traumatic stress disorder (P<0.01). The results of regression analysis indicated that two subscales of difficulties in emotion regulation strategies (difficulty in goal-directed behavior, limited access to effective emotion regulation strategies) predict 29 percent of variance of PTSD in sample group.

Conclusion: According to role of emotion regulation difficulties especially difficulty in goal-directed behavior and also limited access to effective emotion regulation strategies as predictive of PTSD, it is concluded that emotion regulation training can be necessary in both of prevention and recovery of PTSD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-traumatic stress disorder
  • emotion regulation
  • Thought Control