دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1395 (32) 
نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی

صفحه 23-34

10.22075/jcp.2017.2251

عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ حسین قراباغی