دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، مهر 1395 (31) 
اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان

صفحه 77-88

10.22075/jcp.2017.2246

محسن سروری؛ زینب خانجانی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ سید غلامرضا نورآذر