رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم معنادار راهبردهای مقابله­ای بواسطۀ سبک­های شناختی تنظیم هیجان در کیفیت زندگی دانشجویان انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان را در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 شامل می­شد. شرکت­کنندگان نیز 340 دانشجوی دختر و پسر بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از سیزده دانشکده انتخاب شدند. برای اندازه­گیری متغیر پژوهش از مقیاس­های تنظیم شناختی هیجان، (CERQ) راهبردهای مقابله­ای (WOCQ) و فرم کوتاه پرسشنامه­ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( (WHO-QOL-BREF1 استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده از طریق تحلیل مسیر و مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

یافته­ها: یافته­ها نشان داد که : الف) راهبردهای مقابله­ای مسأله­مدار و هیجان­مدار با میانجی­گری سبک­های شناختی تنظیم هیجان پیش­بین قدرتمند و معنادارتری برای کیفیت زندگی دانشجویان محسوب شدند. اثر استاندارد شده سبک­های شناختی تنظیم هیجان مثبت و منفی بر کیفیت زندگی دانشجویان معنادار بود. ب) رابطه معناداری بین راهبردهای هیجان­مدار و کیفیت زندگی یافت نشد  و  راهبردهای مقابله­ای مسأله­مدار از لحاظ آماری رابطه معناداری با کیفیت زندگی داشت. ج) سبک­های شناختی تنظیم مثبت و منفی هیجان رابطه معناداری را با کیفیت زندگی نشان داد.

 نتیجه­گیری: با وجود تمام محدودیت­هایی که افراد در دوره­ دانشجویی تجربه می­کنند، ارتقاء شایستگی­ها و توانش­های هیجانی از طریق آموزش سبک­های صحیح تنظیم هیجانی در قالب بسته­های آموزشی معتبر شناختی-رفتاری و سبک­های مسأله­مدار کنارآمدن با خواست­ها و محدودیت­های تنش­زای محیط جهت غنی­سازی کیفیت زندگی این قشر پرنفوذ جامعه امکان­پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Coping Strategies and Quality of Life: Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Skills

نویسندگان [English]

  • A Nedaei, 1
  • A Paghoosh 2
  • A.H. Sadeghi-Hosnijeh, 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction:This study was aimed to investigate significant contribution of coping strategies by mediated emotion regulation cognitive styles in college students' quality of life.

Method:The present research method was correlational .Statistical population was included all undergraduate and graduate students of Isfahan University in second semester of 2013-2014 academic years. Participants also were 340 male and female students that were selected by multistage cluster sampling method among 13 Faculties. Tools were Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Way of Coping Questionnaire (WOCQ) and World health organization Quality of Life brief scale (WHO-QOL-BREF1). The data were analyzed by path analysis and structural equation modeling.

Results:The findings showed that: a)Problem-focused and emotion-focused coping strategies mediated by cognitive emotion regulation styles were considered powerful predictor and meaningful of quality of life for students. Standardized effects of positive and negative cognitive emotion regulation styles on students' quality of life were significant. B) There was no significant relationshipbetween emotion based coping strategies and quality of lifeand problem-focusedcoping strategiesand quality of lifehavestatisticallysignificant relationship. C)Positive and negative style of cognitive emotion regulation showed significant relationshipwith quality of life.

Conclusion: Despite all the limitations which individuals were experienced in college, enhancement of emotional competence and skills could be possible through training in proper emotion regulation in form of authentic training packages of cognitive - behavioral style and styles of problem-focused coping with demands and constraints of environmental stresses to enrich quality of life of this influential segment of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping
  • Cognitive Emotional Regulation Style
  • Quality of life