رابطه ارزش های شخصی شوارتز با بهزیستی ذهنی در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بالای سرطان سینه در سنین پایین و پیامدهای روانی ناشی از آن برای بیماران و خانواده های آنان لزوم انجام پژوهش در زمینه سرطان و ارتباط آن با سایر سازه های روانشناختی را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر دستیابی به سلسله مراتب ارزش های شخصی و بررسی رابطه آن با بهزیستی ذهنی در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.

روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 100 بیمار زن مبتلا به سرطان سینه از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق زمینه یاب ارزشی شوارتز SVS و پرسشنامه بهزیستی ذهنی مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از شاخص­های توصیفی نشان داد که اولویت­های ارزشی بیماران زن مبتلا به سرطان سینه به ترتیب ایمنی، همنوایی، خیرخواهی، جهان شمول نگری، پیشرفت، خود رهنمود دهی، سنت، لذت جویی، قدرت و تحریک طلبی بودند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همه ارزش های شخصی به جز ارزش تحریک طلبی رابطه مثبت و معناداری با بهزیستی ذهنی دارند و در نهایت اینکه براساس نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام، ارزش شخصی خود رهنمود دهی نقش نیرومندتری در پیش بینی بهزیستی ذهنی داشته است.

نتیجه گیری: بیماران زن مبتلا به سرطان سینه بیشترین اهمیت را به ارزش­هایی داده­اند که بر حفظ رسوم، سنت ها، ثبات، امنیت خود و جامعه، پذیرش دیگران و علاقه مندی به رفاه آنان تأکید دارند. ارزش خود رهنمود دهی که توسط افکار و اعمال مستقل فرد حالتی تشکل یافته به خود می گیرد، بیشترین نقش را در حفظ بهزیستی ذهنی بیماران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Schwartz's Personal Values and Subjective Well-being among Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • G Sharifi 1
  • A. Azarniad 2
  • Sh. Khalili 3
  • S. J. Seifi 1
  • O Hamidi 4
چکیده [English]

Introduction:The high prevalence of breast cancer at early age and its psychological consequences for patients and their families make necessary research on cancer and its relationship with other psychological structures. The purpose of this research was to determine hierarchy of personal values and their relationship with subjective well-being among patients with breast cancer.

Method: The research was descriptive and correlational. The 100 women with breast cancer from hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences were selected by convenience sampling method. Participants were appraised by Schwartz's Value Scale (SVS) and Subjective Well-Being Scale.

Results: Data analysis by using descriptive indicators showed that value priorities of female patients with breast cancer were security, conformity, benevolence, universalism, self-direction, tradition, hedonism, power and stimulation respectively. Pearson's correlation coefficient showed that all personal values except stimulation had positive and significant relationship with subjective well-being. Finally as results of stepwise regression analysis, self-direction plays strong role in prediction of subjective well-being.

Conclusion: Female patients with breast cancer concerned values which emphasize on preserving customs, traditions, stability, self and society's security, acceptance of others and interest in their welfare. Self-direction value is organized by independent thoughts and actions of individual have had most important role in maintaining patients' subjective well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal values
  • Subjective Well-Being
  • breast Cancer