مقایسه و بررسی نیمرخ عصب روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری- عملی و اضطراب فراگیر

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش مقایسه نیمرخ عصب روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری–عملی و اضطراب فراگیر بود.

روش: پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک های اعصاب و روان شهر شیراز در سال 1395بود. تعداد 60 بیمار وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین تعداد30 نفر از کسانی که هرگونه تشخیص روان پزشکی در مورد آنان منتفی بود نیز به عنوان گروه عادی انتخاب شدند. این افراد از لحاظ سن، جنس و تحصیلات همتا شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و آزمون اشکال پیچیده آندره ری جمع آوری و به روش تحلیل واریانس  با کمک نرم افزار SPSS-20 مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ­ها: نشان داد بین سه گروه از نظر ثبات ادراکی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما از نظر حافظه دیداری بین بیماران وسواسی با دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه تنظیم شناختی هیجان در ابعاد مثبت و منفی نشان داد که تنظیم شناختی هیجان مثبت، بین گروه عادی با دو بیماران وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر تفاوت معناداری وجود دارد اما در بعد تنظیم شناختی هیجان منفی بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری : بیانگر این می باشد که اختلال وسواس فکری-عملی و اضطراب می تواند شرایط متفاوتی را از لحاظ عملکردهای عصبی- شناختی و تنظیم هیجانی در بیماران ایجاد کندکه در این مسله باید در طراحی و اجرا درمان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Neuropsychological Profile and Cognitive Emotion Regulation in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and Generalized Anxiety

نویسندگان [English]

  • A.R. Pirkhaefi, 1
  • F. Tabe-Bordbar, 2
  • L. Abshari, 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction:This study aimed to compare neuropsychological profile and cognitive emotion regulation in patients with obsessive – compulsive disorder and generalized anxiety.

Method: The Study was causal-comparative. The study population included all patients who referred to psychiatric clinics in Shiraz in 2016. 60 patients with obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder were selected based on convenience sampling. Also 30 of those who had no psychiatric diagnosis were selected as normal. Participants of study were matched based on the characteristics such as age, education and gender. Garnefski's Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and André Rey's Complex Figure Test were used to collect data. Data were analyzed by analysis of Variance and SPSS-20.

Results: Results showed that there is no significant difference between three groups in terms of perceptual constancy؛ however, there was significant- difference between compulsive group and other two groups in terms of visual memory. Comparison of cognitive regulation from positive and negative aspects indicated that there was significant difference between normal groups and the other two groups in terms of positive cognitive regulation but no significant difference was found between three groups in terms of negative emotion regulation.

Conclusion: The results showed that OCD and anxiety disorder can be different situation in terms of neurocognitive functioning and emotion regulation in patients that this issue should be considered in design and implementation of treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neuropsychological profile
  • cognitive emotion regulation
  • obsessive- compulsive disorder
  • Generalized Anxiety Disorder