مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب، افسردگی، فشار روانشناختی و افزایش امید بیماران مبتلا به فشار خون اساسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فشار خون یک مشکل سلامت عمومی است که در دنیا شایع است. بر اساس مطالعات پیشین، فشار خون اساسی یک عامل خطر مهم برای بیماری های مزمن محسوب می گردد. هدف اساسی مطالعه حاضر مقایسه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی در اضطراب، افسردگی، فشار روانشناختی و امید در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی بود.

روش: این مطالعه یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. نخست، آزمودنی ها با استفاده از ملاک های ورود و خروج غربال شدند، سپس، 39 بیمار مبتلا به فشار خون در بیمارستان ولی عصر شهرستان رشت انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند (13 بیمار در هر گروه). افراد در گروه مصاحبه انگیزشی، طی 5 جلسه و در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در8  جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت ننمود. ابزارهای پژوهش مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی و مقیاس امید بودند که در هر سه مرحله بر روی آزمودنی­ها اجرا شدند.

یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و آزمون های تعقیبی نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی نسبت به گروه کنترل، میانگین اضطراب، افسردگی و فشار روانشناختی به طور معناداری پایین تر و امید بالاتری داشتند. همچنین این نتایج حاصل گردید که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش نسبت به مصاحبه انگیزشی به طور معناداری در مؤلفه های اضطراب و فشار روانشناختی پایین تر و امید بالاتری داشتند.

نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و مصاحبه انگیزشی مداخلاتی مؤثر در بیماران مبتلا به فشار خون می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Motivational Interviewing on Decreasing Anxiety, Depression, Stress and Increasing Hope in Essential Hypertensive Patients

نویسندگان [English]

 • M Baradaran 1
 • H. Zare 2
 • A. Alipour 2
 • V. Farzad, 3
چکیده [English]

Introduction:Essential Hypertension (EH) is general health problem which is prevalent around worldwide. Based on previous studies, Essential Hypertension is significant risk factor for Chronic Diseases. The main purpose of this study was to compare acceptance and commitment therapy (ACT) motivational interviewing (MI) on anxiety, depression, stress and hope in essential hypertensive patients.

Method: This study was a semi-experimental study with pretest, post-test and follow-up. Subjects were first screened by using inclusion and exclusion criteria, therefore 39 hypertensive patients were selected who referred to Valiasr Hospital in Rasht city and randomly were divided into experimental and control groups (13 patients in each group). The motivational interviewing (MI) group was treated in 5 sessions and acceptance and commitment therapy (ACT) group was treated in 8 sessions while the control group did not receive any treatment. Research’s tools were stress, anxiety and depression and hope scale that in all three phases were completed by subjects.

Results: The data was analyzed by MANCOVA and POST HOC statistical tests showed that ACT and MI, mean of depression, anxiety and stress was significantly lower than control group and also had higher hope. It was also found that ACT, was significantly lower in  mean of anxiety and stress than MI group and higher in hope.

Conclusion: Based on research’s findings, ACT and MI are effective interventions in essential hypertensive patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceptance and commitment therapy
 • Motivational interviewing
 • hypertension
 • Anxiety
 • depression
 • Stress
 • Hope