رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اعتبارسنجی و رواسازی یک مقیاس کارا برای سنجش رفتار جنسی نرمال در کودکان می­تواند به ایجاد یک برنامه جامع برای آموزش والدین و روان­شناسان کودک کمک کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی پایایی وروایی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان انجام شد.
روش: جامعه آماری مورد نظر از تمامی کودکانی که بین مهر 94 تا بهمن 94 به بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد مراجعه کرده بودند. روش نمونه گیری بصورت طبقه­ای-سهمیه­ای بود و نمونه مورد نظر با توجه به جنس، سن و منطقه از میان کودکان مراجعه کننده به آن مرکز جمع­آوری شدند. حجم نمونه با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و فرمول کوکران برای متغیر پیوسته ، بیش از 200 نمونه برای آزمون سازی ارزیابی شد که برای اطمینان بیشتر تعداد 230 کودک برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: این پرسشنامه ابزاری مناسب جهت اندازه­گیری میزان سلامت جنسی کودکان در جمعیت ایرانی می­باشد. همچنین، این مطالعه توان آماری کافی برای تحلیل عاملی را داشت، چرا که حجم نمونه کافی را جهت بررسی رفتار جنسی کودکان انتخاب کرد. آزمون­های روایی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان نیز نشان دهنده روایی مناسب این پرسشنامه بود. تحلیل عاملی پرسشنامه رفتار نرمال جنسی درکودکان از مدل چهار عاملی شامل مشغله ذهنی با مسائل جنسی، تمایل جنسی، رفتارهای مرتبط با تشفی امیال بدنی و تمایل به خودنمایی در کودکان پیروی می­کرد. آلفای کرونباخ برای مقیاس رفتارهای نرمال جنسی در کودکان برابر با 77/0 بود و آلفای کرونباخ هر یک از مؤلفه­ها بین 75/0تا 78/0 محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که پرسشنامه رفتار جنسی نرمال در کودکان دارای همسانی درونی بالا است و ابزاری مناسب برای استفاده در تحقیقات جهت بررسی سلامت جنسی کودکان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Normal Sexual Behavior Scale in Iranian Children

نویسندگان [English]

  • H Kareshki, 1
  • S Mahdavikia, 2
  • Gh.R Khademi, 3
  • H. Golmakani, 4
1 Ph.D. Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 MSc of Clinical Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Tehran University of Science and Research, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Pediatrician and Neonatal Specialist, Akbar Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Pediatric Neurology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The validation of an effective scale in the field of normal sexual behavior in children can create a comprehensive program for educating parents and psychologists to prevent potential problems in this regard. This study aimed to determine the reliability and validity of normal sexual behavior scale in Iranian children.
Method: This was a descriptive cross-sectional study in which the validity and reliability of children sexual behavior index (CSBI) were assessed on 230 Iranian children who had referred to Sheikh's Hospital in Mashhad between October to March 2015. Questionnaire was translated into Persian, and under the control of experts, 15 items that were consistant with Iraninan culture and determinant, selected as appropriate items in assessing normal sexual behavior in children. The method of data collection was fieldwork and using the questionnaire completing by the child's parents.
Results: According to the data, the items of speaking about sexual issues and the extent of questioning about sexual issues and the child's tendency to touch the adults and the child's tendency to kiss the adults had the highest correlation that was above 50%. This study supported the quadratic model, which evaluated the contents of the questionnaire and each factor was named based on the content. The first factor was named as mental busy with sexual issues, the second factor as sexual desire, the third factor as Self-disciplined, and the fourth factor as tendency to spontaneity. Cronbach's alpha for children normal sexual behavior index was 0.77 and Cronbach's alpha for each of the components was calculated between 0.75 and 0.78.
Conclusion: The present study indicated that children normal sexual behavior index has high internal consistency and can be applied as a suitable tool by researches for evaluation of children's sexual health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children Sexual Behavior Index
  • Validity
  • Reliability
  • Sexual behavior
1- Rahmani Sh.Study the needs of mothers referred to the health centers to family health training. Mazandran University of Medical Sciences: research proposals abstract. 2008.
2- Saberi L. Study the needs of mothers referred to the health centers to family health training. Mazandran University of Medical Sciences: research proposals abstract. 1999.
3- Souri F. Childish questions and their answers. Tehran: Iran knowledge. 2003.
4- Friedrich WN, Fisher J, Broughton D, Houston M, Shafran CR. Normative sexual behavior in children: A contemporary sample. Pediatrics. 1998; 101: e9-e.
5- Leonard W, Pitts M, Mitchell A, Lyons A, Smith A, Patel S, et al. Private Lives 2: The second national survey of the health and wellbeing of gay, lesbian, bisexual and transgender (GLBT) Australians. 2012.
6- Barbarian A. Population and family planing. Tehran: Iran knowledge. 2005.
7- Sadeghi Moghaddam S etal. Comparison of natural sextual behaviours in 2-7 years children in Gonabad city and the way of mothers feedbacks with these behaviours. Mental Health. 2006; 11(4): 49-54.
 
8- Dubois-Comtois K, Bernier A, Tarabulsy GM, Cyr C, St-Laurent D, Lanctôt A-S, et al. Behavior problems of children in foster care: Associations with foster mothers’ representations, commitment, and the quality of mother–child interaction. Child abuse & neglect. 2015; 48: 119-30.
9- Martin KA. Making sense of children's sexual behavior in child care: An analysis of adult responses in special investigation reports. Child abuse & neglect. 2014; 38(10): 1636-46.
10- Kajbaf MB. Sextual behaviour psychology. Tehran: Ravan. 2002.
11- Hornor G. Sexual behavior in children: Normal or not? Journal of Pediatric Health Care. 2004; 18(2): 57-64.
12- Mahmodi G, Hassanzadeh R, Heidari G. The effect of sex education on family health on Mazandran medical university students. The Horizon of Medical Sciences. 2007; 13(2): 64-70.
13- Friedrich WN, Grambsch P, Broughton D, Kuiper J, Beilke RL. Normative sexual behavior in children. Pediatrics. 1991; 88(3): 456.
14- Rutter M. Normal psychosexual development. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1970; 11(4): 259-83.
15- Rothbart MK, Posner MI, and Hershey KL. Temperament, attention, and developmental psychopathology. Developmental psychopathology. 2006; 2: 465-501. 
16- Walker JL. A qualitative study of parents' experiences of providing sex education for their children: The implications for health education. Health Education Journal. 2001; 60(2): 132-46.