دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1398 (بهار 98) 
رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

صفحه 83-92

10.22075/jcp.2019.16129.1539

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی