دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1398 (بهار 98) 
8. رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان

صفحه 83-92

حسین کارشکی؛ سمیه مهدوی کیا؛ غلامرضا خادمی؛ حسن گلمکانی